EMDR-terapi för barn: vad är det och vilka är dess fördelar?

EMDR-terapi för barn fungerar snabbt och effektivt för att hjälpa dem att bearbeta trauman och plågsamma upplevelser.
EMDR-terapi för barn: vad är det och vilka är dess fördelar?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2023

Även om de flesta av oss tenderar att uppfatta barndomen som en lycklig och enkel tid, är sanningen att många barn utsätts för verkliga psykologiska trauman. Faktum är att barn är mycket mer sårbara, och vissa till synes oviktiga situationer kan bli traumatiska för dem. Det finns flera psykologiska insatser för att hjälpa barn att bearbeta svåra stunder och känslor, utan tvekan är dock EMDR-terapi en av de mest rekommenderade behandlingsmetoderna för barn.

Denna terapiform har genomgått betydande forskning med årtionden av historia. Dess resultat för behandling av depression, ångest, ätstörningar och sorg är mycket positiva, men metoden är särskilt effektivt vid behandling av trauma och associerade störningar. Det är en teknik som på ett säkert sätt kan användas för barn och ungdomar.

Vad är EMDR-terapi?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy skapades 1987 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro. Ursprungligen skapades den för att hjälpa människor att övervinna trauman och plågsamma situationer, men nuförtiden har den också visat sig vara effektiv vid andra sjukdomar.

För att förstå EMDR-terapi måste du förstå att den mänskliga hjärnan är förberedd för att möta motgångar genom att bearbeta och integrera dessa negativa upplevelser samt lära sig av dem. Men när de överskrider personens resurser blockeras ibland händelsen eller minnet och orsakar intensivt obehag som kan förlängas med tiden om det inte åtgärdas.

EMDR ämnar till att underlätta processen som har blockerats genom att använda bilateral hjärnstimulering. Det vill säga, den försöker aktivera båda hjärnhalvorna med hjälp av olika tekniker:

 • Ögonrörelse: Detta är den vanligaste tekniken och den som ger EMDR dess namn. För att tillämpa det uppmanas personen att med ögonen följa ett föremål som rör sig från sida till sida och med en rytmisk rörelse.
 • Auditiv stimulering: Ljud eller vibrationer används för att växelvis stimulera hjärnhalvorna.
 • Taktil stimulering: Knackning är ett alternativ som uppnås genom att applicera små, rytmiska, alternerande knackningar på knäna, axlarna eller andra delar av kroppen.
Ett barn i en terapisession som visar sina målningar.
Att spela spel, rita, klä ut sig och berätta underlättar uttrycket och främjar också bearbetningen av traumat hos barnet.

Målen för EMDR-terapi

Med denna process uppnås de två huvudmålen med EMDR-terapi:

 1. Desensibilisering: Personen blir mentalt exponerad för det traumatiska minnet och uppnår således, genom att sluta undvika det, en tillvänjning som leder till en minskning av negativa symtom.
 2. Upparbetning: Genom att påminna om detta plågsamma minne och samtidigt tillämpa bilateral stimulering så förknippas det med andra icke-obehagliga minnen eller upplevelser. Därmed sätts bearbetningen och integrationen, som en gång hade avbrutits, igång igen och slutförs.

Hur fungerar EMDR-terapi för barn och ungdomar?

EMDR-terapi kan användas på barn från en tid innan språkutvecklingen upp till tonåren. En så tidig start kräver dock vissa anpassningar och framför allt mycket kreativitet från terapeutens sida.

Terapeuten ska inte bara vara utbildad i EMDR utan även ha erfarenhet av barn och känna till de olika utvecklingsstadierna. De måste anpassa proceduren till varje barns förmågor och utvecklingsmilstolpar.

När man tillämpar EMDR-terapi på barn är det viktigt att använda olika resurser för att hjälpa barnen att uttrycka vad som händer och vad de behöver. I dessa fall kan det vara svårt för dem att uttrycka sina känslor.

En tonåring i terapi.
För att terapin ska bli framgångsrik hos både barn och ungdomar är det grundläggande att skapa en god anknytning till terapeuten, och familjen bör vara med och samarbeta.

Fördelarna med EMDR-terapi för barn

Denna typ av terapi ger vanligtvis mycket goda resultat när den tillämpas på barn. I jämförelse med vuxna individer så är den känslomässiga blockeringen mindre djupt rotad hos barn och unga. När den terapeutiska processen avslutas har således ofta symptomen på obehag eliminerats. Även om upplevelsen förblir i minnet, återupplever barnet inte längre nöden eller begränsningarna i nuet.

EMDR erbjuder också ett antal fördelar jämfört med andra effektiva interventioner, såsom kognitiv beteendeterapi. De viktigaste är följande:

 • Exponering för traumatiska minnen är kortare än vid andra insatser. Dessutom kan det, hos barn, göras på ett indirekt och symboliskt sätt.
 • Terapeuten ordinerar inga övningar för hemmet, arbetet utförs helt och hållet under konsultationstiden.
 • Under processen får barnet hjälp att skaffa resurser och verktyg som kan användas i framtiden för att hantera känslomässiga svårigheter.
 • Det är en snabb, effektiv och komplett terapiform som fungerar på känslor, övertygelser och kroppssensationer.

Den bästa terapin för psykiska sjukdomar

Kort sagt, EMDR-terapi för barn uppnår en integration av olika hjärnområden som är involverade i det traumatiska minnet (amygdala, hippocampus och främre cortex). Därför kan händelsen bearbetas på ett adekvat sätt av nervsystemet och symptomen på obehag och felanpassade beteenden elimineras. Av alla dessa skäl är det en av de mest rekommenderade insatserna när det kommer till psykisk ohälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ahmad, A., & Sundelin-Wahlsten, V. (2008). Applying EMDR on children with PTSD. European Child & Adolescent Psychiatry17(3), 127-132.
 • Beer, R. (2018). Efficacy of EMDR therapy for children with PTSD: A review of the literature. Journal of EMDR Practice and Research12(4), 177-195.
 • Gauhar, Y. W. M. (2016). The efficacy of EMDR in the treatment of depression. Journal of EMDR Practice and Research10(2), 59-69.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.