Behandling av barndomsångest

Ångestsyndrom är det vanligaste psykologiska hälsoproblemet hos barn. Lär dig mer om behandling av barndomsångest i den här artikeln.
Behandling av barndomsångest
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 februari, 2023

En del tror att psykisk hälsa enbart är en fråga för vuxna, att barn lever ett enkelt och lyckligt liv och att alla deras rädslor är tillfälliga. Vad som talar emot detta är att ångest hos barn är mycket mer närvarande än många av oss tror. Dessa symtom kan påverka deras välbefinnande, deras akademiska prestationer och deras sociala relationer. Om det inte åtgärdas i tid kan problemet bli kroniskt, så här vill vi prata med dig angående behandling av barndomsångest.

Ångestsyndrom är den ledande psykiatriska diagnosen hos barn och drabbar mellan 3 % och 31 % av barnen, beroende på vilket samhälle de lever i. Om ditt barn uppvisar olämpliga rädslor eller en oro som orsakar stort obehag, då kan det behövas professionellt stöd. Lyckligtvis finns det effektiva terapeutiska strategier tillgängliga när det kommer till behandling av barndomsångest.

De vanligaste ångeststörningarna hos barn

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att det finns olika typer av ångestsyndrom, med olika orsaker och symtom. De vanligaste ångeststörningarna som kan uppstå inom pediatriken är följande:

  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD) kännetecknas av en överdriven och ihållande oro som är mycket svår för barn att kontrollera. Barnet upplever oro för en mängd olika problem, men i oproportionerlig grad.
  • Separationsångestsyndrom (SAD): När det är dags för barnet att separeras från föräldrar eller vårdgivare upplever det en stor oro som stör det dagliga livet. Dessutom upplever det en återkommande rädsla för att något ska hända de vuxna.
  • Specifika fobier: Definieras som en intensiv och oproportionerlig rädsla för specifika utlösande faktorer, så som djur, situationer eller händelser. Barnet gör allt för att undvika dem eller uthärdar dem med stort obehag.
  • Social fobi: I det här fallet är det sociala interaktioner som fungerar som en stimulans för ångesten. Som ett resultat uppstår en rädsla för att bli dömd, vilket hindrar barnet från att umgås på ett lämpligt sätt.
  • Tvångssyndrom: Kännetecknas av närvaron av påträngande tankar som orsakar rädsla, tvångstankar och ångest samt destruktiva beteenden som syftar till att lindra obehaget.
  • Posttraumatisk stressyndrom: Uppstår som svar på en traumatisk upplevelse och visar sig genom mardrömmar och okontrollerbara minnesepisoder samt en konstant närvaro av negativa känslor och ett behov av att undvika allt som har med traumat att göra.
Behandling av barndomsångest.
Ångest hos barn kan påverka hur de tänker, känner, beter sig och relaterar till andra. Det går utöver rädsla, nervositet eller blyghet hos barn, det är viktigt att ledsaga dem och söka professionell hjälp.

Behandling av barnångest

Som du kan se finns det flera ångestsyndrom som kan uppstå hos barn. Av samma anledning kommer tillvägagångssättet att vara olika beroende på fallet. Det finns dock några allmänna riktlinjer som gäller för alla villkor. Ett antal undersökningar har visat att kognitiv beteendeterapi är mest effektiv vid behandling av ångestsyndrom hos barn. Detta är baserat på antagandet att tankar och beteenden är direkt relaterade till känslor och att därmed, genom att modifiera de tidigare, kan vi uppnå förändringar i de senare. Således är kognitiva beteendeinterventioner fokuserade på tre nivåer:

Fysiologiska manifestationer

Ångest visar sig ofta genom fysiologiska och kroppsliga symtom som svettningar, takykardi, illamående eller psykosomatisk smärta. Träning i avslappningstekniker, såsom diafragmatisk andning eller progressiv muskelavslappning, används för att lära barn att reglera sina ångestnivåer.

Tankar och intryck

Det är svårt för små barn att identifiera, uttrycka och ändra sina tankar. Men från 9 års ålder är det möjligt att använda tekniker, såsom kognitiv omstrukturering, som tillåter unga människor att anpassa irrationella tankar som orsakar ångest, och ersätta dem med mer funktionella tankar.

Beteenden

Exponering är en av de mest använda teknikerna. Den går ut på att föra barn närmare de situationer som genererar ångesten, gradvis, så att obehaget minskar.

En pojke känner sig orolig.
Ångest leder ofta till att barn och ungdomar undviker de utlösande faktorerna, detta ökar dock bara rädslan eftersom det hindrar barnen från att kunna verifiera att situationerna i realiteten är ofarliga.

Andra aspekter att beakta vid behandling av barndomsångest

Förutom att tillämpa de tekniker som nämns ovan är psykologisk utbildning viktigt. Det är med andra ord viktigt att förklara för barnet och deras familj vad som händer och varför, hur ångest fungerar och hur de kan hantera den. På så sätt uppnås inte bara förståelse utan det leder även till föräldrarnas involvering och deras samarbete under behandlingen.

Samtidigt kan det i vissa fall bli nödvändigt att komplettera psykoterapin med medicinering. Flera studier har visat att de mest effektiva läkemedlen för att minska ångestsymtom är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessutom behövs psykoterapi för att lära barnen hur de kan hantera sina långvariga svårigheter samt ge dem nya sätt att tänka och tolka verkligheten.

Ångestsyndrom är vanliga hos barn

Kort sagt, ångestsyndrom hos barn är vanligare än vi tror. Om du identifierar tecken hos dina barn, förbise dem inte utan sök professionell vägledning. Det finns effektiva behandlingar, och om de inte tillämpas kan problemet fortgå även in i vuxen ålder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ochando, G., & Peris, S. (2012). Actualización de la ansiedad en la edad pediátrica. Pediatría Integral, 16(9), 707-714.
  • Cárdenas, E. M., Feria, M., Palacios, L., & De la Peña, F. (2010). Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y Secretaría de Salud.
  • Orgilés, M., Méndez, F. X., Rosa, A. I. e Inglés, C. (2003).La terapia cognitivo-conductual en problemas de ansiedad generalizada y ansiedad por separación: un análisis de su eficacia. Anales de Psicología, 19, 193-204
  • Ballesteros-Cabrera, M. P., & Sarmiento-López, J. (2012). Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes: Comparación entre tratamientos farmacológicos y terapias psicológicas. Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica3(2), 184-195.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.