Den moraliska utvecklingen hos barn

Den moraliska utvecklingen börjar i en mycket ung ålder. Barns omgivning, familj och framtida vänner spelar alla en inflytelserik roll i de moraliska koder och vanor som de tar till sig. Detta hjälper dem att lära sig reglerna i samhället.
Den moraliska utvecklingen hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 26 juni, 2020

Föräldrar kan börja se den moraliska utvecklingen hos sina barn redan vid 6 månaders ålder. Spädbarn kan redan då skilja mellan rätt och fel.

Den moraliska utvecklingen: Vad påverkas den av?

Inflytelserika psykologer som Jean Piaget och Sigmund Freud trodde att barn föddes utan någon form av moraliskt samvete. Under de första månaderna, främst tack vare socialisering, utvecklar barn emellertid en känsla av moral. Det gör att de kan skilja mellan gott och ont, rätt och fel.

Dessa världsberömda tänkare lade fram olika teorier om den moraliska utvecklingen hos barn. De var dock överens om att moralisk utveckling är en process som sker tack vare socialisering och inlärning av normer som styr samhället. Moralen växer fram i varje individ under flera olika livsfaser.

Utvecklingen av moral är starkt beroende av de normer som ett barn får från sin familj. Värderingar som respekt, tolerans och gott uppförande utgör en grundläggande del av en sund moralisk utveckling.

Viktiga aspekter för den moraliska utvecklingen hos barn

Som sagt börjar den moraliska utvecklingen redan vid 6 månaders ålder. För att denna utveckling ska ske måste föräldrar och andra nära familjemedlemmar och vänner engagera sig i barnens uppfostran och inlärningsprocess.

Barnen måste lära sig grundläggande värderingar som hjälper dem att delta i samhället.

moraliska utvecklingen: pappa talar med son
Det finns flera viktiga steg som föräldrar och lärare behöver använda sig av för att optimera barns moraliska utveckling:
  • Vuxna måste aktivt lära ut regler och normer för uppförande, både i hemmet och i andra miljöer.
  • För att barn ska kunna ta till sig vad de vuxna säger måste de vuxna förklara anledningarna bakom olika regler. Samtidigt måste de lära sig att det finns konsekvenser för att bryta mot reglerna.
  • Det bästa sättet att stärka den här inlärningen är att föregå med gott exempel. Det räcker inte att föräldrarna bara pratar med sina barn och förklarar skillnaden mellan rätt och fel. De måste även vara förebilder. Det här är den mest effektiva undervisningsmetoden av alla.
  • Det är inte lätt för barn att förstå begrepp som medkänsla, respekt och tolerans osv. Att lära ut dessa värderingar genom praktik och ditt eget exempel är väldigt viktigt.

Vi rekommenderar att du alltid försöker berömma och förstärka dina barns goda beteenden. De måste dock också förstå att deras handlingar har konsekvenser. Konsekvenser är det bästa sättet att hjälpa ett barn att utveckla en sund moralisk karaktär.

moraliska utvecklingen: mamma talar med son på soffa

Skolans och omgivningens roll i barns moraliska utveckling

Det är sant att föräldrar och nära familjemedlemmar är en väsentlig del av den moraliska utvecklingen hos barn. Men skola, vänner och klasskamrater spelar också en nyckelroll.

Under uppväxten är föräldrarna inte alltid barnens främsta referenspunkter. Ofta blir värderingarna som föräldrarna har införlivat i sina barn förvrängda eller förvridna i sociala sammanhang. Det är därför viktigt att föräldrarna håller sig involverade och uppmärksamma.

Kom ihåg att det är viktigt att ha koll på vad dina barn ser på tv och i media. Det är bäst för barn att bara titta på innehåll som passar deras ålder.

Barn kan komma att ta efter personer som de beundrar och idoliserar – sångare, skådespelare och idrottare osv. Men experter hävdar att detta budskap inte är tillräckligt kraftfullt för att ändra de värderingar som de har lärt sig hemma.

”Utvecklingen av moral är starkt beroende av de normer som barn får från sin familj.”

Sammanfattningsvis är den moraliska utvecklingen en process. Den börjar genom socialisering och de normer som föräldrarna lär ut i hemmet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.