Vad är felfritt lärande och hur fungerar det?

Varje friskt barn kan lära av sina misstag. Under vissa omständigheter är det emellertid att föredra att undvika misstag och fokusera på felfritt lärande.
Vad är felfritt lärande och hur fungerar det?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

För tillfället bygger utbildningssystemet, både formellt och informellt, på metoden man kallar trial and error. Både i skolor och hemma uppmuntrar vi barn att prova saker och lära av sina misstag. Det finns dock en metod som främjar ett mer exakt kunskapsförvärv från början: felfritt lärande (eng. errorless learning).

Den här metoden använder man ofta för vuxna med hjärnskador, eftersom experter har visat att misstag gör lärandet mycket svårare för dem. I den här artikeln tar vi upp när detta kan vara ett lämpligt alternativ även för barn.

Varför kan trial and error-metoden vara olämplig?

Kom ihåg att vår hjärna upprättar neurala kopplingar varje gång vi utför en handling. Varje gång vi upprepar åtgärden blir sådana kopplingar starkare och mer tillgängliga för oss.

Som ett exempel bekräftar de varje gång ett barn pekar på en cirkel och säger “cirkel” den mentala kopplingen mellan objektet och ordet. På detta sätt blir det lättare och lättare för dem att identifiera och definiera denna geometriska form.

Men vad händer när barnet gör ett misstag? Vad händer om det blir förvirrat och säger “kvadrat” när det pekar på cirkeln?

felfritt lärande: mamma och barn

I princip kommer en felaktig neural koppling att upprättas. Men om samma fel inte upprepas kommer denna anslutning att förlora sin styrka och kommer inte att leda till några problem.

Men om man gör om samma fel ofta kommer den felaktiga kopplingen att bli starkare och det är mer troligt att det uppstår om och om igen.

Dessutom kan trial and error-metoden ha en negativ känslomässig inverkan på barn. Att upprepade gånger misslyckas med samma övning eller uppgift kan minska ett barns självförtroende och dess uppfattning om sina förmågor. Barnet kan också börja vägra att utföra aktiviteten i fråga eller utveckla negativa känslor mot läraren eller undervisningen.

Till exempel, ett barn som inte lärde sig lösa ett matematiskt problem korrekt från början kommer förmodligen alltid att upprepa de första misstagen, särskilt om barnet har försökt göra det flera gånger med fel metod. Detta kommer bara att öka barnets frustration och minska motivationen för ämnet.

Vad är felfritt lärande?

Felfritt lärande förespråkar å andra sidan implementering av rätt inlärningsmetoder redan från början. På detta sätt upprättar man och förstärker bara de rätta neurala kopplingarna. Då upprepas inte misstaget och barnet undviker frustration och negativa känslor.

För att uppnå rätt resultat från början måste du dock följa vissa riktlinjer.

Hur man implementerar felfritt lärande

Undvik att ställa ditt barn öppna frågor som kan leda till misstag. Ett exempel är att visa barnet tre kort med olika färger och be honom eller henne att peka på det gula. Man bör heller inte fråga vad ett visst objekt kallas, åtminstone inte förrän barnet har utvecklat tillräcklig kunskap.

felfritt lärande: mamma och baby vid bord

Istället är det att föredra att man från början lär ut bara rätt svar och rätt åtgärder och sekvenser att använda. Det innebär att vi helt enkelt bara visar den gula färgen och upprepar ordet “gul” tills barnet är helt säker på denna koppling. Det finns då inget utrymme för fel; metoden fokuserar på att upprätta den enda giltiga neurala kopplingen.

Samma sak händer om vi vill lära ut något mer komplext, till exempel en hel sekvens åtgärder. Vi måste fokusera på att visa barnet sekvensen på ett tydligt och långsamt sätt från början. För att till exempel lösa ett matematiskt problem måste vi sitta bredvid barnet och vägleda honom eller henne steg för steg genom hela processen utan att låta barnet komma fram till fel svar. Genom att upprepa rätt sekvens kommer önskat lärande att ske.

Det är med den här metoden viktigt att förhindra misstag i så stor utsträckning som möjligt, men om de inträffar ska man bara ignorera dem och fokusera på att göra rätt. Målet med metoden är att främja lämpliga inlärningsmetoder.

Slutligen är det viktigt att se till att uppgifterna passar barnets förmågor. Man rekommenderar också att man undervisar dem på ett personligt sätt och uppmuntrar motivation och positiv förstärkning.

Ett viktigt pedagogiskt alternativ

Kort sagt, alla friska barn har de kognitiva färdigheter som de behöver för att upptäcka sina egna misstag och lära sig av dem. Ändå är felfritt lärande mycket effektivt för barn som lider av en autismspektrumstörning (ASD), och i allmänhet när vi vill undvika frustration och demotivation hos våra barn.

Du kanske är intresserad av att läsa…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Melo, R. M. D., Hanna, E. S., & Carmo, J. D. S. (2014). Aprendizaje sin error y la discriminación aprendizaje. Temas em Psicologia22(1), 207-222.
  • Briceño, M. T. (2009). El uso del error en los ambientes de aprendizaje: una visión transdisciplinaria. Revista de teoría y didáctica de las ciencias sociales, (14), 9-28.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.