UNICEFs arbete för att skydda barns rättigheter

UNICEF arbetar för att få barns rättigheter erkända över hela världen. Här kan du läsa mer om denna värdefulla organisations arbete.
UNICEFs arbete för att skydda barns rättigheter

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2020

FN:s barnfond (UNICEF) började sitt arbete 1946. Till en början var dess uppgift att hjälpa barn som drabbades av svårigheter under andra världskriget, men inom kort expanderade de och idag har UNICEFs arbete spridits till 57 länder runt om i världen.

UNICEFs prioritering är att skydda barn och deras rättigheter. Barnkonventionen är ett utförligt dokument som beskriver alla åtgärder UNICEF åtar sig på uppdrag av barns välfärd runt om i världen.

I följande artikel tittar vi på några sätt som UNICEF försöker skydda barn och deras rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en av de mest universella konventionerna som finns. Den innehåller bestämmelser om barns rättigheter och medborgerliga friheter. Bland dessa bestämmelser finns riktlinjer för familj, miljö, hälsa, utbildning, rekreation och kultur. Den innehåller också några grundläggande åtgärder för att främja skyddet av barn.

UNICEF: barn får lektion utomhus

Konventionens ledande principer är icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv, överlevnad och utveckling samt rätten till att få delta. Fördraget är således uppdelat i tre typer av rättigheter. Dessa är:

  • Rätten till överlevnad och utveckling
  • Rätten till skydd
  • Rätten till att delta

UNICEF arbetar för att skydda barn och följer de värderingar och principer som definieras i detta fördrag. De bygger också på erfarenheter och forskning. I synnerhet kan vi lyfta fram hur de fokuserar på att se till att barn får den bästa möjliga starten i livet, och även på deras överlevnad och utveckling.

UNICEF arbetar för att främja överlevnad och utveckling av barn

Barns överlevnad och utveckling är en av UNICEFs viktigaste handlingslinjer, och i detta avseende försöker de uppfylla millenniemålen 4 och 6, dvs. försöker de minska barnadödligheten i världen och stoppa spridningen av sjukdomar.

För att uppnå dessa mål är ett av UNICEFs huvudmål att se till att små barn får tillräcklig medicinsk vård, redan innan de föds. Detta hälsoskydd bör vara omfattande.

För att uppfylla dessa mål och skydda barn främjar och ger UNICEF tekniskt och ekonomiskt stöd till olika nationella program och samhällsprogram. Detta stöd är inriktat på utbildning och interventionsprogram som fokuserar på hälsa och näring, bland andra mycket viktiga aspekter.

Vaccinationsprogram och förebyggande av sjukdomar som malaria och anemi prioriteras. Det fokuserar också på kampen mot sjukdomar som kronisk diarré eller luftvägssjukdomar. Program som inkluderar vård av gravida kvinnor och säkra förlossningar och barnomsorg är också en prioritering.

UNICEF: pojke i skolbänk

Grundutbildning och jämställdhet

Utbildning har en mycket framträdande plats bland alla UNICEFs aktiviteter för att skydda barn. De arbetar i samarbete med olika länders regeringar och andra FN-organ. I stort handlar arbetet om att främja och fördela medel för aktiviteter relaterade till en universellt tillgänglig grundutbildning och jämställdhet.

Prioriteringen ligger alltså på barn som tillhör utsatta eller missgynnade grupper. UNICEF stöder många åtgärder som bidrar till att förbättra barns utbildning. Detta inkluderar också alla hälso- och utbildningsinitiativ som syftar till att förbättra utvecklingsförmågan hos barn som börjar skolan.

En annan grundläggande del av UNICEFs arbete för att skydda barn är jämställdhet. För att göra det försöker de uppmuntra och ge stöd åt lokala program och främja lika rättigheter mellan pojkar och flickor. Målet är att minska både könsdiskriminering och andra liknande ojämlikheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.