Debatten som omger vaccinationer

Vaccinationer spelar en viktig roll för att förebygga sjukdomar, men det har också funnits en hel del kontroverser kring vacciner de senaste åren. Vilka är dina rättigheter som förälder när det gäller vacciner?
Debatten som omger vaccinationer

Senaste uppdateringen: 13 december, 2019

Vaccinationer är ett av de största framstegen inom modern medicin. De har ändrat människans historia genom att minska den totala förekomsten av många farliga sjukdomar. De är faktiskt ett av de bästa verktygen vi har för att förebygga sjukdomar och främja folkhälsa.

Vacciner är bland det mest effektiva vi har för att säkerställa att stora befolkningsgrupper håller sig friska. Det finns emellertid olika åsikter och mycket kontrovers i debatten kring vaccinationer.

Vacciner är kontroversiella eftersom många människor associerar dem med risker. Idag finns det föräldrar som är emot idén för att de är oroliga för eventuella skador och potentiella biverkningar. Det finns flera föräldrar som ställer sig emot tanken att vacciner bör vara obligatoriska i många länder runt om i världen.

De statliga rekommendationerna kring vaccination skiljer sig också från land till land. De flesta myndigheter och yrkesverksamma i det medicinska samhället rekommenderar vaccinationer eftersom de vet att de bidrar till att skydda våra grundläggande rättigheter till hälsa.

Vi diskuterar några av dessa frågor nedan för att lära oss mer om våra rättigheter som patienter och föräldrar.

Den rättsliga ramen för vaccinationer

Inom rättsliga ramar för vaccinationer är information viktigt. Det är i och med detta som vårdpersonal och myndigheter nu delar mer information om vacciner till allmänheten.

De vill försäkra sig om att patienterna, eller deras föräldrar när det gäller minderåriga barn, är välinformerade om vaccinationer.

barn får spruta

I praktiken är det i nuläget oftast läkare och sjuksköterskor på olika vårdcentraler som informerar patienter om riskerna och fördelarna med vaccinationer. De har skyldigheten att försäkra sig om att man får tillräcklig och korrekt information, särskilt om man har några tvivel eller reservationer.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. I annat fall riskerar man att vissa riskgrupper blir mer mottagliga för sjukdomar som det egentligen finns ett vaccin för.

Det beror till exempel på att personer med försvagat immunsystem inte kan vaccinera sig. De kan ofta inte själva bli vaccinerade men så länge resten av befolkningen vaccinerar sig skyddar det dem från att bli smittade av dessa sjukdomar.

Det är viktigt att hälsovården ger föräldrar fullständig information. Informationen måste vara lätt att förstå. Detta inkluderar information om alla obligatoriska och rekommenderade vacciner samt det rekommenderade vaccinationsschemat.

Debatt kring vaccinationer: Föräldrarnas samtycke

I de flesta länder är det föräldrarna som ger samtycke till att vaccinera mindreåriga barn. Beroende på deras mognad anser man det också vara god etisk praxis att även informera barn över 12 år om vad vaccinet gör och hur det skyddar dem.

Som en annan tumregel bör ungdomar som är 16 år och äldre samtycka till att de ska vaccineras, utom i särskilda risksituationer. Då är det bäst att deras föräldrar eller representanter beslutar om vaccinationer å den unga patientens vägnar.

Vad gäller de allmänna vaccinationerna antar myndigheterna att föräldern agerar i god tro och med samtycke från den andra föräldern även om endast en förälder är närvarande vid vaccinationen. Situationen är annorlunda om den andra biologiska föräldern har sagt att han eller hon inte håller med. I så fall måste de vänta på en domares beslut.

För vacciner som inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet ingår vaccinationen i den legala kategorin för en valfri medicinsk behandling. Båda föräldrarnas samtycke behövs.

Bör vacciner vara obligatoriska?

Vaccinationer av barn väcker vissa frågor om personliga friheter och kollektiva rättigheter. Lagstiftningen skiljer sig åt i alla länder, men i vissa europeiska länder är vissa vacciner obligatoriska. I Sverige är i dag alla vaccinationer frivilliga, men de är rekommenderade av Folkhälsomyndigheten.

barn får Vaccinationer

Om man skulle göra det obligatoriskt att få vacciner finns det många juridiska och etiska aspekter man måste ta i beaktning. Ironiskt nog har vacciner hittills framgångsrikt kontrollerat allvarliga infektionssjukdomar i den utsträckning att detta nu bidrar till dagens kontrovers.

Föräldrar anser att det finns en så pass liten risk att bli smittad av sjukdomar som nu verkar sällsynta. Det finns många aktiva debatter i vetenskapliga tidskrifter och bland högljudda föräldrar och skolstyrelser om huruvida de behöver vacciner och om det finns en onödig risk för biverkningar och oönskade effekter.

Debatt kring vacciner: Hur många vaccinerar sig?

Vaccinationsprogrammet har varit effektivt och det är numer sällsynt att man hör talas om några av de infektionssjukdomar som en gång drabbade befolkningen hårt, särskilt bland spädbarn och barn. Av denna anledning inser många föräldrar inte risken de tar då de inte vaccinerar sina barn. Föräldrar är mer rädda för riskerna i samband med själva vaccinet.

Lagstiftningen i många länder återspeglar nu denna samhällsomfattande kontrovers. Ett antal länder har varit tvungna att införa obligatoriska vaccinationer mot vissa sjukdomar. Debatten är inriktad på att skydda en individs grundläggande rättigheter, som rätten till hälsa före personlig frihet.

I Sverige fortsätter vaccinationsgraden att vara hög, hela 97% av alla barn under 2 år följer vaccinationsprogrammet, jämfört med andra länder som Frankrike och Italien. I dessa länder var de tvungna att göra vissa vacciner obligatoriska i och med att oroväckande många slutade vaccinera sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.