Allt du behöver veta om dysfasi hos barn

Allt du behöver veta om dysfasi hos barn

Senaste uppdateringen: 30 juni, 2019

Dysfasi hos barn är ett tillstånd som främst medför svårigheter med språket. Vad som karaktäriserar det är en märkbar brist på tal eller förståelse i förhållande till barnets ålder. Det innefattar också evasiva beteenden som att inte svara, undvika ögonkontakt, mycket begränsat vokabulär eller kommunikation genom enkla gester.

Dysfasi kan ibland vara åtföljt av en liten intellektuell funktionsnedsättning, men det är inte alltid fallet. Dessa intellektuella funktionshinder kan vara direkt eller indirekt orsakat av själva dysfasin.

Om barnet inte får tidig behandling kommer den kommunikativa utvecklingen att förhindras vilket i sin tur leder till underutveckling av omfattande logik på en cerebral nivå. I andra fall kan en liten intellektuell funktionsnedsättning finnas närvarande från den tid då dysfasin uppträder.

Typer av dysfasi hos barn

Expressiv dysfasi

Expressiv dysfasi karakteriseras av att barnet har intellektuella förmågor inom det normala området. Samtidigt är det inte relaterat till någon syn- eller hörselnedsättning.

Denna typ av dysfasi innebär en dålig förmåga att imitera ljud och stavelser. Samtidigt begränsar detta barnets förståelse, vilket ger honom eller henne ett väldigt knappt eller till och med obefintligt vokabulär.

Expressiv dysfasi är faktiskt en motorisk funktionsnedsättning. Med andra ord finns det en underliggande svårighet i att bilda ord, men inte i barnets förståelse av dem. Därför förstår barn som lider av denna typ av dysfasi vanligtvis grundläggande verbala kommandon.

Receptiv dysfasi

Denna typ av dysfasi hos barn är åtföljt av ett lågt IQ. Vanligtvis har barnet en mild intellektuell funktionsnedsättning, men kan även vara inom normala gränser. Receptiv dysfasi kan också samexistera tillsammans med milda hörselskador.

Receptiv dysfasi är mer sensorisk i naturen. Med andra ord innebär det en svårighet att förstå stimuli i miljön. Detta innebär ofta att man använder språk med atypiska grammatiska konstruktioner. Barnet kan till exempel använda felaktiga böjningar på verb eller ord utan en logisk relation när han eller hon försöker kommunicera.

Blandad dysfasi

Blandad dysfasi inbegriper fall där både expressiva och receptiva symtom är närvarande.

Symptom hos barn med dysfasi

Symtom som man ofta ser hos barn med dysfasi, men som inte är orsaken:

Naturligtvis förekommer ovan nämnda symptom i större eller mindre grad hos individuella barn. Det är dock värt att notera att de helt kan undvikas eller avhjälpas med korrekt och tidig klinisk behandling av barnets dysfasi.

Inledningsvis påverkar dysfasi endast förmågor som har att göra med kommunikation och muntlig förståelse. Det är emellertid viktigt att nämna att det även kan sträcka sig till barnets förmåga att läsa och skriva om det inte behandlas under barnets tidiga år i livet.

Orsaker till dysfasi hos barn

Det finns inga kliniska triggers för dysfasi, till skillnad från motparten, afasi. Afasi liknar dysfasi, men har en identifierbar orsak som är antingen patologisk eller relaterad till en förvärvad hjärnskada.

Behandling av dysfasi hos barn

Behandling av dysfasi hos barn innebär rehabilitering med en talterapeut eller en logoped. Terapeuten kommer att försöka acklimatisera barnet till de stimuli som han eller hon inte kan uppleva på grund av sin dysfasi.

Dysfasi hos barn: logoped jobbar med pojke
Rehabilitering består av olika övningar som inbegriper olika aspekter av hörsel, gester och ansiktsmuskulatur. Övningarna kan vara separata eller dynamiskt kombinerade beroende på hur rehabiliteringen går framåt. Detta gör att barnet kan identifiera, förstå och svara på stimuli från andra människor, åtminstone på en grundläggande nivå.

När stimulansfasen är klar kommer rehabilitering att följa upp med en mer didaktisk fas.

Under den didaktiska fasen kommer terapeuten att använda bilder och texter för att träna barnets semantiska, syntaktiska och morfologiska förmågor. Som ett resultat kommer barnet att kunna effektivt utnyttja språket och därmed kommunicera på en god nivå.

Andra tillstånd som liknar dysfasi

Ett stort hinder i diagnostiseringen av dysfasi är att denna patologi uppvisar stora likheter med andra tillstånd som autism, kognitiva funktionsnedsättningar, selektiv mutism, Asperger syndrom etc.

När föräldrar tar sitt barn till barnavårdscentralen är det svårt att differentiera mellan dessa olika tillstånd. Dessa neurologiska tillstånd har dock mycket singulära och lätt detekterbara egenskaper. Därför kan specialister känna igen dysfasi hos barn med relativ säkerhet.

Betydelsen av en tidig diagnos

Dysfasi kan orsaka permanenta inlärningssvårigheter och förstärka förlusten av kognitiva förmågor. Som ett resultat kan milda eller till och med mer påtagliga kognitiva förseningar bli till verkliga funktionshinder som är mycket mer märkbara. Effektiviteten av talterapin kommer i hög grad att bero på hur snabbt tillståndet upptäcks och behandlas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aguilera Albesa, S., & Busto Crespo, O. (2012). Trastornos del lenguaje. Pediatría Integral.
  • Aguilera, S., & Botella, M. P. (2008). Trastorno específico del desarrollo del lenguaje. Boletín Servicio Vasco-Navarro Pediatría.
  • Lara, E. M. (2011). Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Universidad de Granada.
  • Warrington, E. K., & Mccarthy, R. (1983). Category specific access dysphasia. Brain. https://doi.org/10.1093/brain/106.4.859

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.