Den fonologiska vägen: vad du bör veta

De två huvudsakliga vägarna till läskunnighet är den lexikala och den fonologiska. Den senare är relaterad till grafem, fonem och deras tolkning.
Den fonologiska vägen: vad du bör veta
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vår förmåga att läsa låter oss resa till fjärran världar där det är möjligt att drömma och njuta på en annan nivå. Vår hjärna är det organ som är ansvarigt för denna magi, och det tros att det finns två distinkta sätt genom vilka vi läsa: den fonologiska vägen och den lexikala vägen.

Har ska vi närmare lära känna den fonologiska vägen på djupet, vilket inte minskar betydelsen av den lexikala vägen. Även om den första inte är lika känd som den andra, så är det den lär oss nya ord och andra viktiga element för läsning.

Vad menas med den fonologiska vägen?

En kvinna som hjälper en liten flicka att känna igen bokstäver.

I den välkända dubbelvägsmodellen är den fonologiska vägen den som används för att omvandla grafem till fonem. Med andra ord, det är den resurs som vår hjärna använder för att identifiera en bokstav eller ett tecken och tilldela den ett visst ljud.

När vi kodar om det fonem vi läser i form av ett grafem, bildas begreppet med det skrivna ordet.

Den fonologiska vägen är den första vi använder för att läsa ett språk, vare sig det handlar om engelska, spanska eller svenska. För barn som lär sig läsa och skriva är det bekvämare att först fånga bokstävernas ljud separat och sedan lära sig att tolka dem när de ser dem tillsammans. På så sätt dissekeras och avkodas ljud.

Men den här vägen är inte exklusiv till formella lärosäten. Snarare används den varje gång vi upptäcker ett okänt ord. Först tolkar vi vart och ett av dess ljud, och sedan tilldelar vi betydelsen och kontextualiserar den.

Faserna

Det huvudsakliga kännetecknet för den fonologiska vägen är identifieringen av bokstäverna för att senare förstå orden som bildas med dem. Så småningom omvandlas detta till ljud som känns igen av örat och tolkas av hjärnan.

Under hela processen används arbetsminnet, eftersom orden som sägs lagras i en komponent som kallas den fonologiska loopen. Den senare ansvarar för det tillfälliga bevarandet av materialet som verbaliserades och sedan kodades. För att detta ska kunna genomföras går vi igenom följande faser:

 1. Visuell analys: Ord analyseras inte i sin helhet, utan individen fokuserar på varje bokstav och varje stavelse. Av denna anledning är den initiala bearbetningen långsammare.
 2. Identifiering: När bokstäverna har analyserats är ordet sammansatt och identifierat.
 3. Fonemtilldelning: Artikulation och tilldelning av fonem innebär att reglerna för att omvandla grafem till fonem måste tillämpas, och sedan går vi vidare till en korrekt artikulation av det hela. Det vill säga omvandlingen av en symbol till ett uttalbart ljud.
 4. Auditiv analys: Om vi utför en auditiv analys av den stimuli vi får kan vi förstå hur uppsättningen fonem uttalas i sin helhet.
 5. Förståelse: Därefter måste vi till fullo förstå innebörden av ordet. Detta inträffar efter att det har uttalats och lyssnats på, vilket gör att vi kan komma åt minnet (främst det semantiska systemet) för att förstå det.

Eventuella svårigheter

Ibland uppstår det svårigheter med att förstå ordet vi hör. Faktum är att inte alla människor kan tillämpa regeln om grafem och fonem för läsförståelse.

Här följer några situationer som varnar oss för en möjlig utmaning vad gäller inlärningen:

 • överdriven spårning av varje bokstav med fingret eller med en pekare (som en penna)
 • otillräcklig intonation och uttal
 • läsning som framhäver den betonade stavelsen där den inte stämmer överens
 • brist på läsförståelse
 • ej åldersanpassad läsning
 • segmentering av ord i stavelser eller till och med i bokstäver
 • ansträngd stavning
 • läshastighet som är för långsam.
Ett barn som läser en bok med sidor som avger ljusa och svävande bokstäver.

Den fonologiska vägen, en viktig del för att lära sig läsa

Att lära sig läsa och göra det på ett effektivt sätt innebär att man ständigt använder den fonologiska vägen. Och med denna grundläggande information som vi har gett dig har du nu en anledning att lära dig mer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.