Kritiskt tänkande: Varför är det viktigt?

Vad är kritiskt tänkande? Varför är det så viktigt och hur kan vi utveckla denna förmåga? Fortsätt läsa den här artikeln för att ta reda på det.
Kritiskt tänkande: Varför är det viktigt?
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Lärande är en process som inte bara involverar information och att memorera fakta. Det handlar också om att kunna förstå, tillämpa och reflektera över vad man lär sig på ett meningsfullt sätt. I den här artikeln tittar vi på kritiskt tänkande.

Från födseln lär sig människor kontinuerligt genom språk och kommunikation med andra, och även genom att interagera med sin miljö och omgivning.

Lärande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Varje individ förvärvar kunskap genom studier, träning eller personliga erfarenheter.

Vad betyder lärande?

Som sagt är lärande en process för att förvärva kunskap. Men det betyder inte bara att memorera den, utan också att förstå och värdera vad vi lär oss. För att göra detta krävs andra kognitiva färdigheter, som förmågan att analysera och även bearbeta informationen.

Dessa kognitiva färdigheter gör det möjligt för människor att samla information om begrepp, procedurer och värderingar. Med den här informationen kan de bygga nya funktionella mentala representationer som de kan tillämpa i olika sammanhang och under olika omständigheter.

Lärande är då en färdighet som gör att människor kan utveckla andra färdigheter, lära sig och förvärva nya vanor. Det låter oss också bygga och förändra attityder och beteenden. Kort sagt möjliggör mänskligt lärande oss att utveckla de nödvändiga färdigheterna för att anpassa våra motoriska färdigheter och vårt intellekt till våra omgivningar.

kritiskt tänkande: flicka med glasögon och böcker

Vad som kännetecknar kritiskt tänkande

Bland de färdigheter eller förmågor som människor utvecklar genom inlärningsprocesser finns det även mer komplexa sådana som vi kallar kritiskt tänkande.

Matthew Lipman talar i sin bok Complex Thought and Education om att bygga tankar av bättre kvalitet som utvecklar överlägsna psykologiska funktioner. Författaren hänvisar till ett sätt att resonera som på många vis liknar den man använder i brottsutredningar. Detta resonemang ställer ständigt frågor.

Lipman hävdar därför att vi borde utveckla kritiskt tänkande, och han definierar de färdigheter vi behöver som:

“Uppsättningen av internaliserade, organiserade och samordnade åtgärder som gynnar adekvat informationsbearbetning, fokuserade både på den information som ska behandlas i sig självt, liksom strukturer, processer och strategier som används för att bearbeta denna information.”

Kritiskt tänkande är som följer:

 • Analys. Förmågan att särskilja och separera de olika delarna av en helhet och granska olika principer eller element.
 • Syntes. Förmågan att bilda sig en helhetsbild utifrån kunskapen och sammansättningen av dessa delar.
 • Konceptualisering. Detta är förmågan att extrahera de nödvändiga egenskaperna för att kunna beskriva en situation, ett fenomen eller ett problem.
 • Informationshantering. Detta är förmågan att visualisera beståndsdelarna i en situation. Dessa delar man sedan upp i uppsättningar av regler, principer eller åtgärder som alla relaterar till varandra.
 • Divergent tänkande. En individs förmåga att tänka på egen hand och därmed analysera och utvärdera konsekvensen mellan olika idéer i det personen läser, hör eller observerar.
  kritiskt tänkande: flicka som fnissar
 • Efterforskning. Detta är förmågan att föreslå exakta hypoteser om vad man studerar. Dessutom handlar det om att samla in data och information i syfte att verifiera hypoteserna och därefter formulera lagar och teorier.
 • Metakognition. Detta är förmågan att reflektera över sina egna tankar.

Betydelsen av kritiskt tänkande

Bakom kritiskt tänkande ligger utveckling och hantering av de avancerade intellektuella förmågorna som vi redan har nämnt.

Att tänka på den här nivån är bara möjligt fullt ut när vi är vuxna. Det är dock viktigt att låta de funktioner som tillåter detta tankesätt att utvecklas från en tidig ålder. Detta kan vi göra både i hemmet och i skolan, liksom i andra formella och informella utbildningssituationer.

Kort sagt är kritiskt tänkande viktig för att strukturera en komplex tankeprocess som kan ta hänsyn till både innehåll och procedurer. Dessa är viktiga eftersom de möjliggör rationellt och reflekterande tänkande, som samtidigt är kritiskt, innovativt och kreativt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carmona, M. (2005). Investigación ética y educación moral: el Programa de Filosofía para Niños de Matthew Lipman. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 6(12), 101-128. https://www.redalyc.org/pdf/1701/170121560006.pdf
 • Lipman, M., & Moriyón, F. G. (2011). Matthew Lipman: una biografía intelectual. Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER, (2), 177-200. https://revistascientificas.us.es/index.php/HASER/article/download/15134/13234
 • Lipman, M. (n.d.). Pensamiento complejo y educación. Editorial La Torre. Madrid. Recuperado de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GI1yBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=lipman+habilidades+de+orden+superior&ots=FAfc_YU7-0&sig=8oNX7PQ4S3-pu35YtZhqSZGbYdU#v=onepage&q=lipman%20habilidades%20de%20orden%20superior&f=false
 • Lipman M. (1997) El pensamiento crítico: ¿qué puede ser? (Traducción Diego
  Antonio Pineda).  En Itinerario Educativo (205-216): pp. 28-30. Universidad de SAn Buenaventura sede Bogotá D. C. Colombia.
 • Parga, M. H. (2002) El desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior
  como base metodológica para la realización de proyectos de investigación en diseño y
  para diseño. Memoria del Primer Seminario de Docencia del Diseño Industrial. Eds.
  Alfonso Zamora y Octavio García. México: UAM Azcapotzalco.
 • Lipman, M. (2004). Natasha: aprender a pensar con Vygotsky. (PINO, M. Trad.)
  Editorial Gedisa. Barcerlona.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.