Betydelsen av att lära ut värderingar i skolan

Värderingar är en del av utbildningen i skolan och lär barn vad som är rätt och fel, hur de kan integrera sig i samhället, hur de kan delta i det och hur de kan förbättra det.
Betydelsen av att lära ut värderingar i skolan
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att lära ut värderingar i skolan är oerhört viktigt för barns övergripande utbildning. Världen måste aktivt föra goda värderingar och principer vidare till nästa generation för att uppfostra respektfulla medborgare.

Begreppet värderingar

Värderingar är kopplade till våra egna upplevelser. De kan forma våra beteenden, tankar och känslor. De är en del av en persons vilja. På samma sätt kan de forma hur människor lever sitt liv, hur de delar det med andra och deras erfarenheter i livet.

Det finns två typer av värderingar: individuella värderingar och de som vi delar med andra. Till exempel kan värderingarna som delas i samhället ge upphov till beteenden och attityder som kan förändra världen. Den största skillnaden mellan dessa värderingar och individuella är att de kan vara etiska och moraliska.

Vissa värderingar är universella, som respekt, tolerans, vänlighet, fred, solidaritet, frihet, ärlighet och integritet. Dessa kan ses som en uppsättning regler som reglerar hur människor beter sig mot varandra.

Moraliska värderingar är en del av ett samhälle; de kan vara kulturella, religiösa eller inom familjen. Framförallt kan dessa hjälpa dig att skilja mellan rätt och fel och de kan föras vidare inom en familj i generationer.

elever i skola

Vilka värderingar som bör läras ut i skolan

De värderingar som bör läras ut i skolan kan sammanfattas enligt följande:

  • De ska lära barn att vara organiserade.
  • De ska inspirera till gott omdöme och respekt för regler.
  • Vilka värderingar du vill ta upp i ditt klassrum ska baseras på rationalitet, men också intuition och känsla.
  • Viktigast är de värderingar som är en del av den ideala världsordningen.
  • Värderingarna ska vara relativa, dvs. beroende av tid, plats och samhälle.

Viktiga värderingar

Moral och etik för gott medborgarskap

Barn måste lära sig om moral och etik enligt de sociala system där de befinner sig, liksom medborgares rättigheter och skyldigheter, och vad som gör en god medborgare.

Det viktigaste att lära sig är att inte diskriminera mot någon, oavsett var de kommer ifrån, deras ras, kön eller ideologi. Barn bör uppmuntras att delta, och deras utbildning bör vara fokuserad på fred snarare än konflikter.

Jämställdhet och rättvisa

Barn bör lära sig att se skillnader som berikande istället för en grund till att diskriminera. Fokus bör läggas på skillnaden mellan sexuell identitet och könsidentitet samt på hur man kan skilja mellan biologiska skillnader och könsroller.

Miljö och natur

Det är viktigt att göra barn mer medvetna och omtänksamma om miljön. Vi måste motivera dem att hjälpa till att ta hand om miljön i vardagen genom att lära ut vanor för att minska, återanvända och återvinna avfall, samt ta hand om och spara vatten och energi.

Hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att hälsa är “ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller åkomma.” Med andra ord är det mer än att bara vara frisk.

Hälsoutbildning främjar värderingar som är sjukdomsförebyggande, genom att införliva hälsosamma och positiva vanor, som goda matvanor och motion.

Sexualundervisning

Undervisningen bör ge en global syn på sex som handlar om mycket mer än biologiska och samhälleliga värderingar. För att klargöra bör undervisningen inte bara täcka reproduktion och sexualitet, utan även sociala signaler och könsroller. Sexualundervisningen måste dessutom prata om ansvarsfullt sex, preventivmedel och könssjukdomar.

barn lär sig om värderingar: elever i skola

Fler värderingar att lära ut i skolan

Trafiksäkerhet

Liv förtjänar respekt. Skolor måste lära barn om omtänksamhet och respekt. Utbildning i trafiksäkerhet lär ut trafikvett samt främjar rationell användning av bilar och kollektivtrafik.

Konsumentutbildning

Barn bör lära sig hållbara och medvetna vanor, samt vikten av ett gott omdöme när man köper och konsumerar produkter eller tjänster. De bör till exempel uppmuntras att välja produkter som har mindre påverkan på planeten. Skolor bör även lära ut om handelsmarknaden och rättvis handel.

barn lär sig om värderingar: elever i skola

Engagemang

Barn bör uppmuntras att hitta motivation och engagemang att delta i aktiviteter och ta egna initiativ. Exempelvis kan lektioner om entreprenörskap hjälpa barn att identifiera möjligheter och sätt att bedriva dem. Lär dem att sund konkurrenskraft utvecklar innovativa idéer och vikten av att vara kreativ, flexibel och intuitiv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Delgado, J. (2017, septiembre 5). Los 7 valores más importantes que deben aprender los niños. Recuperado 2 de enero de 2022, de Etapa Infantil website: https://www.etapainfantil.com/valores-importantes-aprender-ninos
  • Grün, A. (2019). De la felicidad en las pequeñas cosas. Editorial Kairós.
  • Tuts, M. y Martínez, L. (2007). Educación en valores y ciudadanía. Propuestas técnicas y didácticas para la formación integral. Editorial Catarata. Madrid.
  • Tuvilla Rayos, J.  (n.d.). La educación en valores y la LOMCE. Recuperado de https://josetuvillarayo.es/files/06_LOMCE_Valores_-definitivo.pdf
  • Revista de educación no extraordinario 2011. Educación, valores y democracia. (s. f.). Ministerio de Educación.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.