Olika familjetyper efter deras grad av sammanhållning

Det är viktigt att ha en familj som är intim, kärleksfull och stödjande. Men i de fall då beroendet är så starkt att det kommer i vägen för en individs utveckling kan det däremot vara negativt.
Olika familjetyper efter deras grad av sammanhållning
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Varje familjenhet är unik. Normerna och hur medlemmarna förhåller sig till varandra skiljer sig från familj till familj. Därför finns det många olika familjetyper, beroende på vad vi fokuserar på.

En av de viktigaste faktorerna att utvärdera när vi vill veta hur olika familjer fungerar är deras sammanhållning. Detta indikerar till vilken grad medlemmarna är anknutna till varandra. Det avslöjar också hur mycket de bryr sig om varandra och hjälper varandra ömsesidigt.

Vid en första anblick kan det verka som att en hög grad av sammanhållning är perfekt, eftersom kärlek och stöd är väsentliga faktorer. En familj måste emellertid också möjliggöra för var och en av medlemmarna att vara fria och autonoma. Varje familjemedlem ska kunna utvecklas individuellt utan rädslan för att bli avvisad av sin familj.

Så vi kan säga att sammanhållningsgraden i en familj är en kontinuerlig del, och det bästa är att söka efter en balans och undvika ytterligheter. Att vara beroende av sin familj kan lätt bli negativt och begränsande. Men samtidigt är extrem självständighet också skadlig. Därför är de hälsosammaste familjerna de som ligger någonstans mitt emellan. Här har familjemedlemmarna ett ömsesidigt beroende av varandra, har goda relationer och gott välbefinnande.

Olika familjetyper efter deras grad av sammanhållning

Den likgiltiga familjen

Dessa familjer har en extremt hög nivå av självständighet. Deras medlemmar är inte särskilt engagerade i varandra, tillbringar lite tid tillsammans och interaktionerna är fåtaliga och korta. Det är sällan som de visar varandra tillgivenhet eller vänder sig till varandra för att få stöd eller vägledning när de fattar beslut.

familj vid matbord

De olika familjemedlemmarna har separata liv, upprätthåller separata sfärer och är engagerade i olika aktiviteter och intressen. Det finns en väldigt låg grad av emotionell anknytning och lojalitet. Oberoende och individualitet råder framför allt.

Olika familjetyper: Den separerade familjen

Dessa familjer är närmare mitten av kurvan och är mer sunda. Inom deras familjedynamik finns det en viss nivå av lojalitet och sammanhållning mellan medlemmarna, och man ser även tillgivenhet. Men det finns fortfarande en stark grad av personlig separation och individuell utveckling.

De olika familjemedlemmarna har olika intressen och har vanan att tillbringa sin fritid skilda från varandra. Men det finns också tillfällen då de delar samma utrymme och deltar i samma fritidsaktiviteter. Gränserna mellan föräldrar och barn är tydliga, men de har fortfarande känslomässig närhet.

Sammanhållen familj

En sammanhållen familj är en annan av de olika familjetyper man kan se. Jämfört med separerade familjer har de en större grad av känslomässig närhet och intimitet men ligger fortfarande inom hälsosamma gränser. Medlemmarna värdesätter sitt engagemang med varandra, och familjesammanhållning är en central punkt som alla har gemensamt. När det gäller att fatta beslut tas varje medlems åsikter med i beräkningen.

Dessa familjer prioriterar att tillbringa tid tillsammans och dela intressen och aktiviteter. De respekterar också varandras personliga utrymme och tid.

Olika familjetyper: Den alltför hårt sammanknutna familjen

Slutligen ligger den alltför hårt sammanknutna familjen i andra änden av spektrumet. Med andra ord uppvisar dessa familjer en alltför hög grad av beroende och samhörighet. En extrem nivå av emotionell närhet och absolut engagemang finns mellan medlemmarna. Familjen är den högsta prioriteten, lojalitet är obligatoriskt och beslut baseras på gemensamt intresse.

mamma och barn med digitala enheter

Familjemedlemmarna delar det mesta av sin vardag, tid och plats tillsammans och det finns knappt något utrymme för integritet och personlig utveckling. Samtidigt saknas gränser mellan föräldrar och barn, vilket kan leda till ohälsosamma relationer. Familjemedlemmarnas individuella roller saknar en hälsosam definition.

Tillfredsställelse inom olika familjetyper

En hälsosam och sund familj är en där det finns en balans mellan anknytning och frihet. Det är en familj där det finns kärlek, stöd och tillit, men där varje medlem får ha sin egen fria vilja.

Det är upp till varje familj att bestämma vilken typ av relationer de vill skapa med varandra. Dock är det viktigt att förstå att extrema positioner kan vara skadliga för föräldrar och barn.

Familjer där medlemmarna är alltför oberoende av varandra kan göra att familjemedlemmarna känner sig ensamma och utan tillgivenhet, stöd eller någon känsla av tillhörighet. Samtidigt kan familjer som är alltför bundna till varandra vara en sorts relation som står i vägen för individuell frihet och leda till ett skadligt beroende, långt in i vuxenlivet. Därför är det alltid bäst att söka en sund balans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tueros, R. V. (2004). Cohesión y adaptabilidad familiar y su relación con el rendimiento académico.
  • Dickinson, M.A., Ponce, E.R., Gómez, F.J., González, E., Fernández, M.A., Corzo, M.TT, Púrez, S., Flores, P. (1998). Determinantes sociales en la cohesión y adaptabilidad familiar. Aten Primaria21(5), 275-82.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.