Den romantiska pedagogiska modellen: vad går den ut på?

Den romantiska pedagogiska modellen är kontroversiell men mycket intressant. Vi berättar vad det handlar om så att du kan dra dina egna slutsatser.
Den romantiska pedagogiska modellen: vad går den ut på?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 25 februari, 2024

Det finns många pedagogiska metoder, men en av de mest innovativa idag är den romantiska modellen. Därför är det viktigt att veta exakt vad den går ut på och vilka fördelar det finns med att använda sig av den.

Vad är den romantiska pedagogiska modellen

Denna pedagogiska modell fokuserar på barnet i sig självt. Barnen är viktigare än innehållet de ska lära sig. I denna modell får barnen total frihet i klassrummet så att de kan öka sin potential utan begränsningar. Detta är ett sätt att säkerställa att barnet kan utveckla sin inre potential. Denna pedagogiska metod bygger med andra ord på flexibilitet i lärandet.

Detta är helt i kontrast mot det traditionella undervisningssystemet, som styrs av riktlinjer, regler och innehåll som måste eleverna måste lära sig till varje pris. Den romantiska pedagogiska modellen är därför väldigt nyskapande. I denna metod bör det inte förekomma någon inblandning i miljön som kan begränsa beteende och naturligt lärande.

Genom denna modell söker man utveckling och undervisning där barnet hela tiden är huvudpersonen. Innehållet, reglerna och även lärarens roll stannar hela tiden i bakgrunden så att eleverna får total frihet att lära sig.

Barn i förskoleåldern som leker med leksaker vid ett bord.
Den romantiska pedagogiska modellen bygger på föreställningen att alla barn inom sig har potentialen att kunna lära sig själva. Läraren har rollen att backa upp eleverna för att ta fram all deras kreativitet så att de kan utveckla sina färdigheter.

Du kanske också vill läsa: Mina barn berättar inte vad de gör i skolan

Fördelarna med den romantiska pedagogiska modellen

När du nu vet vad den här pedagogiska modellen handlar om behöver du också veta vilka fördelarna det är med att använda den med barn. På så sätt kan du se inte bara varför den är så innovativ, utan också varför fler och fler lärare väljer att arbeta enligt denna modell.

Frihet

Absolut frihet är grunden för denna modell. Den verkar för en fri miljö så att barn kan avancera i sitt lärande. Tanken är att möjligheterna för barnen att lära sig ökar eftersom de inte behöver känna sig blockerade av regler eller gränser. Följaktligen beror innehållet på deras takt och intresse. Här finns det heller inget slutprov där barnen måste bevisa att de har uppfyllt riktlinjerna för att lära sig ett visst innehåll.

Denna frihet gör att barn känner sig mer benägna att lära sig och att de kan tillgodogöra sig skolämnena på ett bättre sätt, eftersom de bara får det innehåll som intresserar dem mest. Som ett resultat kommer de att lära sig vad de anser är viktigt eller vad de gillar. Detta leder till att de kommer ihåg det de lär sig, och kan använda det senare i livet. eftersom allt lärande skett frivilligt.

Självreglering

Denna flexibla inlärningsmiljö gör att barn lär sig att självreglera sina beteenden bättre. På så sätt lär de sig hur man beter sig i samhället i olika typer av situationer.

Det man vill uppnå är att barnen förstår hur de ska bete sig, men utan att ge upp sin personlighet eller sitt sätt att vara. Med denna modell kan de lära sig att uttrycka och kommunicera sina behov med samma respekt som de själva får. Dessutom kan möjligheten att utforska sin omgivning utan hinder också bidra till att förbereda dem för vuxenlivet. De kommer att kunna lösa konflikter mer tillfredsställande och lära sig av misstag.

En lärare sätter ett prisband på en barnskjorta där det står "ECO NINJA".
Även om läraren inte begränsar barnets handlingsfrihet, är de en viktig guide i alla situationer, och tar alltid hänsyn till varje barns inlärningstakt.

Nackdelarna med den romantiska pedagogiska modellen

Naturligtvis har denna pedagogiska metod, liksom andra, också vissa nackdelar som är värda att nämna. Följande är några av de viktigaste:

  • Det är en kontroversiell modell. Även om barnen har frihet, är de inte fria att attackera andras rättigheter och friheter.
  • Det finns inget formellt innehåll. Eftersom det är en så fri modell, är det oklart vilket innehåll som barnen måste lära sig för en god utveckling. Vad händer till exempel om de inte får till sig allt innehåll som de behöver för sin ålder? Kommer de att få bristande kunskaper i de ämnen de inte gillar? Hur kan detta påverka deras framtid?
  • Det finns få lärare tillgängliga. Denna modell godtas inte av alla lärare, så det är alla som är villiga att implementera den. Detta beror på att modellen kan upplevas som kaotisk att använda.

En utopisk modell

Med tanke på vad den romantiska pedagogiska modellen innebär så är det kanske inte så konstigt att den kan upplevas som omöjlig att implementera i klassrummet i länder där undervisningsinnehållet är reglerat. Dagens utbildningssystem är inte förberett för denna modell, och därför kan den upplevas innehålla för många akademiska luckor för att kunna genomföras korrekt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ignacio Erazo Arciniegas, Gerson., Alfredo Parra, Hugo. (2013) Modelos pedagógicos. Editorial: EAE

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.