Hur man utvecklar fonologisk medvetenhet hos barn

Fonologisk medvetenhet är förmågan att förstå ett språks olika ljud och hur de bildar ord. Vi listar här några enkla aktiviteter som ni kan testa hemma för att utveckla förmågan hos barn.
Hur man utvecklar fonologisk medvetenhet hos barn
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Fonologisk medvetenhet är igenkänningen av muntligt språk. I takt med att människor interagerar med andra med sina ord utvecklar de denna förmåga. Med tiden lär sig barn att det verbala språket består av ord, ord av stavelser och stavelser av fonem.

“Fonologisk medvetenhet är en metalingvistisk kapacitet som utvecklas gradvis under de första åren i livet, från medvetenheten av de större och mer specifika enheterna i talet, ord och stavelser, till de minsta och mest abstrakta, fonem.”

-Malva Villalón-

När barn utvecklat fonologisk medvetenhet kan de börja manipulera ljuden i sitt tal. De blir då förmögna att visuellt känna igen bokstäver.

Följande aktiviteter hjälper till att utveckla igenkänning av ljud innan man börjar med läs- och skrivövningar.

Övningar för att utveckla fonologisk medvetenhet

Lyssningsleken

De första ljuden ett barn lär sig att känna igen är sådana som kommer från det dagliga livet.

 • Be barnet att tyst sitta still i några minuter.
 • Fråga det sedan vad det hörde.
 • Det kommer kanske att nämna ljudet från bilar, dörrar som öppnades och stängdes, en fläkt, etc.

Onomatopoetikon-leken

Den här leken är utmärkt för familjestunder.

 • Sitt i en cirkel och låt barnet sitta i mitten med ögonen stängda.
 • Sedan måste någon ställa sig upp och härma ljudet från ett djur.
 • Barnet ska sedan peka åt hållet ljudet kom ifrån.

Det hjälper till att förbättra hörselskärpan och koncentrationen.

Rim kan underlätta fonologisk medvetenhet

Rim är utmärkta för att utveckla fonologisk medvetenhet. De hjälper barn att inse att det finns ljud som är väldigt lika varandra, och hjälper dem även att imitera språkmönster.

Det bästa sättet att använda rim i det dagliga livet är genom att sjunga sånger och läsa dikter såväl som gåtor. Tveka inte att artikulera vissa ord, eftersom det gör aktiviteten ännu roligare.

Bildleken

När barnen lärt sig om rim kan du utmana dem ännu mer.

 • Ta en låda och lägg i bilder på parade föremål vars namn rimmar med varandra.
 • Ditt barn tar sedan ut bilder ur lådan och matchar dem efter vilka namn som rimmar.

Stavelseleken

Att förstå hur man delar upp ord i stavelser är viktigt för att lägga grunden för bra stavning och förståelse för enheter inom språket. Hela familjen kan delta i den här aktiviteten.

 • Sitt i en cirkel och låt varje familjemedlem säga sitt namn samtidigt som denne klappar en gång för varje stavelse.
 • Fortsätt sedan med större ord.
 • Man kan även använda bilder för att namnge saker eller se sig omkring för att uttala namnen på föremål i rummet.

Stavelsesånger för fonologisk medvetenhet

Sjungande flicka

Stavelsesånger hjälper barn att öva på att dela upp ord i stavelser. Det finns olika existerande sånger att ta del av, och man kan givetvis även komponera ihop egna.

Som du kan se är fonologisk medvetenhet en fundamental färdighet för att senare kunna utveckla andra kommunikationsfärdigheter. Därför är det viktigt att stimulera den genom enkla aktiviteter.

Kom ihåg att det är viktigt att du försöker främja dina barns förmåga att lyssna, eftersom det hjälper dem att utveckla sina läs- och skrivförmågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Grant #90HC0001 for the U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Office of Head Start, by the National Center on Cultural and Linguistic Responsiveness http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic
 • Villalón, M. (2008). Alfabetización inicial: claves de acceso a la lectura y escritura desde los primeros meses de vida. Ediciones Universidad Católica de Chile.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.