Den pedagogiska betydelsen av individuella skillnader

I den här artikeln kommer vi att diskutera vikten av individuella skillnader. Dessa skillnader bör också värderas på grund av sin stora pedagogiska potential inom skolan och utbildningen.
Den pedagogiska betydelsen av individuella skillnader
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Den pedagogiska betydelsen av individuella skillnader är kopplad till en utbildning baserad på mångfald. Med andra ord en utbildning som kan uppnå positiva resultat för alla elever, även om de alla är unika och lär sig på olika sätt.

Därför är individuella skillnader viktiga eftersom de är förknippade med elevernas specifika behov. Dessa behov är relaterade till inlärningshastighet, kognitiv stil och motivation, som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning.

Vad är individuella skillnader?

I korthet är individuella skillnader relaterade till varje människas sätt att vara. Och i ett pedagogiskt sammanhang är de i allmänhet associerade till varje elevs specifika sätt att lära sig.

I klassrummet arbetar lärare varje dag med grupper av elever som har olika egenskaper och individuella skillnader relaterade till:

individuella skillnader: barn i skolmiljö

Pedagogisk betydelse av respekt för mångfald

Att vara medveten om individuella skillnader är väldigt viktigt i klassrummet. För det första, för om du tar hänsyn till individuella skillnader utbildar du med respekt för mångfald. Och för det andra eftersom du utbildar på det här sättet tar du hänsyn till varje elevs behov och potential.

Med andra ord är det viktigt att lära barn att vi alla är olika och unika. Och det är just detta, att vi är unika, som gör att vi alla kan hitta vårt eget sätt att lära oss och förvärva kunskap.

Genom att arbeta i ett klassrum med antagandet att vi alla är olika blir det dessutom möjligt för eleverna att lära av hur deras klasskamrater lär sig.

”Vi är inte alla lika. Vi har inte alla samma sinne. Med andra ord är vi inte alla olika punkter på en enda normalfördelad kurva. Utbildning fungerar mest effektivt om dessa skillnader beaktas snarare än förnekas eller ignoreras. ”

– Howard Gardner –

individuella skillnader: barn leker med modell av fossil

Lärarnas roll när det gäller individuella skillnader: individualiserade instruktioner

Det är viktigt för lärare att beakta skillnaderna mellan sina elever och arbeta med dem, och att planera sina utbildningsaktiviteter och lektioner efter den pedagogiska betydelsen av individuella skillnader.

Med andra ord måste lärare utveckla strategier och undervisningsmetoder som passar deras elevers särdrag.

Att hantera individuella skillnader i klassrummet innebär alltså att läraren individualiserar utbildningen och undervisningen för att tillgodose elevernas särskilda behov och deras personliga och kontextuella förhållanden (bland annat familj, kultur och ekonomi).

På samma sätt inbegriper den här typen av undervisning att läraren tar itu med elevernas problem så att dessa inte tillåts utgöra ett hinder för att uppnå utbildningsmålen.

Dessa individualiserande instruktioner innebär att läraren skapar lektionsplaner som tillgodoser elevernas behov och motiv. Det är ett pedagogiskt synsätt baserat på mångfald som hjälper lärare att utbilda på ett mer inkluderande sätt.

Med detta sagt är det också viktigt att se till att skolornas läroplaner stöder sina lärare i detta och orienterar och vägleder dem i denna mycket svåra uppgift.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.