Vad är en inkluderande skola?

Nyckeln till att forma små barn till att vara toleranta, respektfulla och empatiska är att få dem att relatera till andra barn med olika personliga, kulturella och fysiska drag. Detta är vad en inkluderande skola handlar om.
Vad är en inkluderande skola?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 30 maj, 2020

En inkluderande skola handlar inte om att få barn att passa in i ett visst system eller struktur i samhället. Det är faktiskt motsatsen: en inkluderande skola vill omvandla utbildningssystemet så att barn från olika kulturer, bakgrunder och med olika förmågor alla kan passa in och utvecklas.

En inkluderande skola är en del i en process som syftar till att förbättra det övergripande utbildningssystemet så att det kan tillgodose alla barn. För att möta detta måste utbildningscentra och skolor bli platser som kan ta hand om alla elever.

Vad är en inkluderande skola?

För att en inkluderande skola ska existera måste man ge studiemöjligheter till alla barn utan någon åtskillnad eller undantag. Särskilt för dem som tillhör en etnisk minoritetsgrupp, bor på landsbygden eller har funktionshinder eller någon inlärningssvårighet, på grund av vilken de har en tendens att bli utestängda.

Tanken är att alla, utan undantag, ska kunna förvärva kunskap och utveckla sina färdigheter. Dessutom strävar man efter att skapa vanor som bidrar till alla barns mentala och sociala välbefinnande.

Med andra ord erbjuder en inkluderande skola specialundervisning i utbildningscentra eller vanliga skolor. För att det ska vara möjligt och ge de förväntade resultaten måste institutionen vara systematiskt organiserad och få ekonomiskt stöd för att kunna göra alla lokaler tillgängliga för alla.

inkluderande skola: två flickor, en i rollstol

Kriterier för en skola med inkluderande utbildning

En utbildningsinstitution måste arbeta med att kontinuerligt eliminera alla hinder som förhindrar deltagande och lärande. Detta gäller inte bara barn utan också för att familjer ska kunna delta aktivt i skolan och sitt barns lärande.

En skola med inkluderande utbildning måste uppfylla följande kriterier:

 • Fokusera på barns förmågor.
 • Inga krav eller någon urvalsprocess för att ett barn ska få börja.
 • Arbeta för att förbättra livskvaliteten för barn och familjer.
 • Ha ett nära samarbete med familjer, baserat på respekt och empati.
 • Ha lärare som ger eleverna stöd i sin inlärning.
 • Låta barn få göra sin egen röst hörd och acceptera kritik och överväga förslag.
 • Respekt är en grundpelare i deras undervisning och inlärning.
 • Utbildningssystemet måste kännetecknas av att det är omfattande, tvärvetenskapligt och kritiskt.
 • Även om man utvärderar eleverna på ett generellt sätt beaktar man kapaciteten av var och en individuellt.

“En inkluderande skola försöker skapa vanor som bidrar till barns mentala och sociala välbefinnande.”

Strategier för att inkludera utestängda barn

UNESCO har skapat olika strategier och riktlinjer för de tre barngrupperna som alltför ofta blir offer för social utestängning. Följande strategier har man presenterat för att sträva efter dessa barns maximala utveckling och potential.

Gatubarn

Utbildning är det enda helt effektiva sättet att socialt återintegrera gatubarn. Även om det kan kännas som att gatubarn inte finns i Sverige har antalet börjat stiga på senare år, så det är inte längre bara ett problem i utvecklingsländer.

Aktiviteter i en inkluderande skola kan man karakterisera enligt följande:

 • Ökar medvetenheten om villkoren för gatubarn och deras rätt till utbildning som alla andra.
 • Ger tekniskt stöd till institutioner eller organisationer som ofrivilligt uppfyller gatubarns grundläggande behov.
 • Stärker initiativen med ekonomiskt stöd för att den offentliga och privata sektorns tjänster ska vara kontinuerliga och effektiva.

Arbetande barn

Barnarbete är olagligt i Sverige, men det är fortfarande ett stort problem i många utvecklingsländer. Dessa barn kan inte gå i skolan eftersom de måste arbeta och bidra med försörjningen. Utbildning är därför ett viktigt verktyg för att förhindra barnarbete.

“Gratis och obligatorisk utbildning, åtminstone upp till en lägsta ålder, är en rättighet för alla människor.”

Barn med funktionshinder

Många barn som har en funktionsvariation eller inlärningssvårigheter blir aldrig satta i skola eftersom deras föräldrar inte anser det vara nödvändigt. Men det är ett allvarligt misstag: tidig utbildning är mycket viktigt för alla barn. I dessa fall försöker en inkluderande skola erbjuda de bästa medlen genom att ge:

 • Nödvändigt stöd till alla elever som har speciella pedagogiska behov för att integrera dem så bra som möjligt.
 • Professionell personal utbildad i att undervisa barn med funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter.

Samtidigt diskrimineras fortfarande barn från ursprungsbefolkningar i skolan. Det här är en annan grupp barn som man måste ta hänsyn till för den här typen av utbildning.

Slutligen syftar en inkluderande skola till att göra kunskap och utbildning åtkomlig för alla och inte lämna någon utanför för att de är socialt annorlunda eller har ett funktionshinder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.