Teorier som förklarar emotionell utveckling hos barn

I den här artikeln går vi igenom de mest framträdande teorierna från psykoanalytiker som har att göra med emotionell utveckling hos barn.
Teorier som förklarar emotionell utveckling hos barn
Marta Crespo Garcia

Skriven och verifierad av pedagogen Marta Crespo Garcia.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns många experter som har studerat och försökt ge förklaringar för hur människors utveckling går till. I den här artikeln vill vi gå igenom de mest framstående experterna i området som har gett teorier som förklarar emotionell utveckling hos barn.

Teorier som förklarar emotionell utveckling hos barn

Barn föds med en serie beteenden: de kan suga, gråta, le… Syftet med dessa beteenden är att få specifika svar och reaktioner från sina föräldrar eller andra vårdgivare. För att vara mer specifik hjälper dessa beteenden dem att hålla sina vårdgivare nära och bygger upp känslomässiga band. Kort sagt, dessa medfödda beteenden är ett barns första emotionella manifestationer.

Flera forskare har observerat och analyserat de förändringar som barn går igenom under sina första levnadsår. Och alla dessa experter bekräftar att det är mycket viktigt att skapa emotionella band redan direkt efter födseln. Dessa första band kommer att avgöra ett barns emotionella utveckling.

Deras forskning har sedan sammanställts som förklarande teorier om emotionell utveckling hos barn. Nedan presenterar vi några av de mest inflytelserika tankeskolorna.

John Bowlbys anknytningsteori

Bowlby, en psykiater och psykoanalytiker från London, utvecklade anknytningsteorin. Med sina undersökningar visade han vikten av att skapa trygga känslomässiga band mellan föräldrar eller andra vårdgivare och barnet. Detta är ett grundläggande mänskligt behov.

Grunden för teorin är därför att de tillstånd av lugn eller ångest som barn upplever beror på svaret från den vuxna som ett barn har skapat ett emotionellt band med. Detta känslomässiga band utvecklas allteftersom barnet mognar.

emotionell utveckling hos barn: mamma och barn

Faser av emotionell utveckling hos barn enligt Bowlby

Pre-anknytningsfasen (från 0 till 6 veckor)

Under denna fas svarar spädbarn på stimuli med hjälp av medfödda reflexresponser (ler, gråter, har ögonkontakt osv.). Dessa reflexer är ett försök att locka till sig deras vårdgivares uppmärksamhet. Medan de ännu inte har etablerat rätt anknytning visar de preferenser gentemot deras föräldrars (eller vårdgivares) röster framför andras röster.

Början på anknytningsfasen (från 6 veckor till 6 månader, ungefär)

Barnets beteenden och svar är mer orienterade mot sina föräldrar. De ler, gurglar och följer sina föräldrar med ögonen. De blir inte oroliga av separationen när de förlorar sina föräldrar ur sikte, men de blir istället upprörda över förlusten av mänsklig kontakt.

Den egentliga anknytningen (från 6 månader till ett år, ungefär)

Det emotionella bandet mellan förälder och barn är nu uppenbart. Under denna fas uppvisar spädbarn ångest och ilska vid separationer från sina föräldrar eller huvudvårdare. Omkring åtta månaders ålder börjar spädbarn avvisa andra individer i sin miljö.

På samma sätt lugnar de bara ner sig i närvaro av sina föräldrar eller när de blir tröstade av just dem. Under denna fas fokuserar de därför sina ansträngningar på att locka till sig sin föräldrarnas uppmärksamhet och närvaro.

Bildandet av ömsesidiga relationer (från 24 månader och framåt)

Under denna sista etapp utvecklar barnet språk och förmågan att mentalt föreställa sig saker. Med detta kan barnet förutse och förutsäga föräldrarnas återkomst under sin frånvaro. Som ett resultat minskar deras separationsångest. Små barn i denna ålder förstår att deras föräldrar kommer tillbaka när som helst.

Efter att ha gått igenom dessa faser kommer ett barn att ha etablerat en tillräckligt stark anknytning. Därför behöver barnet inte längre söka efter sina föräldrar precis hela tiden, för det vet att de kommer att finnas där när det behöver dem.

Emotionell utveckling hos barn enligt Jean Piaget

De flesta är bekanta med Jean Piaget genom hans forskning om kognitiv utveckling. Emotionell utveckling är dock, enligt Piaget, parallell med kognitiv utveckling. Dessa två typer av utveckling är lika parallella med varandra som de är oskiljaktiga och relevanta i ett barns liv.

Båda utvecklingstyperna – kognitiv och emotionell – tjänar till att anpassa barnet till sin miljön. Dessutom går båda framåt från egocentrism till socialisering.

Stadier av emotionell utveckling enligt Piaget

Sensomotorisk (från 0 till 2 år)

Känslor och intelligens manifesterar sig i barns önskningar att utforska, manipulera och experimentera. De letar efter saker de gillar och avvisar saker som de inte tycker om. Dessutom börjar de relatera till sin miljö och visa sina första känslor gentemot människor.

baby håller mammas finger

Den för-operationella fasen (från 2 till ca 6 år)

Här utvecklar barn förmågan att representera, vilket innebär att de kan tänka symboliskt. Detta tänkande är intuitivt, eller med andra ord baserat på känslor. Vid denna punkt kan barn inte förstå andras åsikter (egocentrism).

Språkförvärv och förstärkning av språk gör det möjligt för barn att uttrycka sina känslor och tankar. Därför kan de också sätta ord på sina första känslor av sympati eller ogillande mot andra människor.

Den konkret-operationella fasen (från 6 till 12 år)

Vid den här tiden växer den logiska tanken fram, även om barn endast kan tillämpa den på konkreta saker. Barn kan nu överväga andra synpunkter än sina egna. Och dessutom har de den emotionella förmågan att skilja mellan sina behov och syftet bakom dessa behov – mellan önskningar och förpliktelser.

Sociala relationer börjar få större betydelse och lite i taget utvecklar barn sina egna personligheter.

Den formal-operationella fasen (12 år och framåt)

Detta stadium representerar den högsta nivån av kognitiv utveckling hos barn. Emotionellt liv bekräftas genom att både befästa sin egen personlighet och gå in i det vuxna samhället. Ungdomar är medvetna om sin sociala natur och deras behov av vård och tillgivenhet från andra.

Henri Wallon

Henri Wallon var en läkare, psykolog och pedagog som ägnade sig åt att förstå barnpsykologi. Wallon hävdade att barn är sociala varelser från att de föds. Och därför är nyckeln till deras utveckling interaktioner med andra.

Enligt Wallon måste flera aspekter samverka för ett barns utveckling, inklusive motoriska, emotionella, kognitiva och psykomotoriska aspekter. Alla är viktiga för utvecklingen av känslor, uppfattningsförmåga, tanke och språk.

Samtidigt fokuserade Wallon på fyra faktorer som förklarar den psykologiska utvärderingen av barn och är byggstenarna för deras personlighet. Dessa fyra faktorer är känslor, andra människor, rörelser och omgivningen, som kan vara fysisk, biologisk och social.

Stadier av emotionell utveckling hos barn enligt Wallon

Det impulsivt motoriska stadiet (0 till 6 månader)

Spädbarn visar sina känslor för att tillfredsställa sina grundläggande behov och därmed bygga upp en effektiv symbios. Med målet att tillgodose dessa behov skapar de en emotionell kommunikation med sina vårdgivare.

Det känslomässiga stadiet (6 till 12 månader)

Här sker mognad och utveckling av hjärnan, och tack vare denna mognad går spädbarn från att vara biologiska varelser till att vara sociala varelser. De söker närhet till sina vårdgivare, vilket i och för sig är ett behov.

Det sensomotoriska stadiet (1 till 3 år)

Förutom sina relationer med andra människor och deras omgivning skapar barn också relationer – till och med anknytningar – till föremål i deras miljö.

emotionell utveckling hos barn: mamma håller upp baby

Personlighetsstadiet (3 till 6 år)

Detta är en mycket viktig period i förstärkningen och uppbyggnaden av jaget, eller personligheten. Under det här steget finns det ett stort behov av uppmärksamhet och tillgivenhet från vuxna.

Det kategoriska stadiet (6 till 11 år)

Nu flyttas uppmärksamheten något från den vuxna till omvärlden. Att upptäcka och erövra omvärlden är ett barns nya intresse.

Ungdomsstadiet (från 12 år och framåt)

Detta steg kännetecknas av en motsägelse mellan vad barn vet och vad de vill veta. Konflikter, ambivalenta känslor och obalanser uppstår på en emotionell nivå.

Sigmund Freud

Enligt Freud kan de erfarenheter vi har under tidig barndom avgöra vår vuxna personlighet. Han menar att socio-affektiv utveckling kan sammanfattas i tre punkter: emotionell anknytning mellan mamma och barn, psyko-sexuell utveckling och social och moralisk utveckling.

För Freud är det tidiga förhållandet mellan barn och deras mammor en avgörande faktor i deras senare socio-affektiva utveckling. Därför föreslår psykoanalysens fader tre grundläggande antaganden om individers emotionella utveckling:

  1. Det emotionella bandet följer en fast kurs. Med andra ord börjar det under ett barns anpassning till vårdgivaren och utvidgar sig sedan till resten av familjen.
  2. Aspekter av förhållandet mellan barnet och hans eller hennes vårdgivare kommer att påverka senare utveckling.
  3. Sammanhanget för detta band, förhållandet mellan mamma och barn, kommer att bestämma de bestående egenskaperna hos ett barns personlighet.

Slutsatser om teorier som förklarar emotionell utveckling hos barn

Av alla ovanstående teorier som förklarar emotionell utveckling hos barn är den som har fått mest omfattande konsekvenser John Bowlbys anknytningsteori. Idag är vi medvetna om vikten av de emotionella banden mellan barn och deras föräldrar för hälsosam social, emotionell och kognitiv utveckling.

Det här är kanske något som intresserar dig…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.