Vad är Feuersteins inlärningsteori (MLE)?

Den förmedlade inlärningsupplevelsen (MLE) är en av Feuersteins inlärningsteorier, som bygger på tanken att alla människor kan utveckla sin inlärningspotential. Läs vidare för att ta reda på mer!
Vad är Feuersteins inlärningsteori (MLE)?
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Idag ställer sig många experter följande fråga: är intelligensen medfödd eller förvärvad? Psykologen Reuven Feuerstein har ett mycket tydligt svar. Även om han inte diskuterar den biologiska delen av mänsklig intelligens hävdar han att alla människor har förmågan att utveckla sin intelligens genom den så kallade förmedlade inlärningsupplevelsen. Här berättar vi om Feuersteins inlärningsteori.

Reuven Feuerstein och hans teorier

Feuerstein kom från Botoşani i Rumänien och efter att ha tagit sin doktorsexamen inom utvecklingspsykologi ägnade han större delen av sitt liv åt utbildning och personer med stora inlärningssvårigheter. Han är författare till lysande teorier, såsom strukturell kognitiv modifierbarhet (Structural Cognitive Modifiability) och förmedlat lärande (MLE – Mediated Learning Experience).

Baserat på detta utvecklade han till exempel det kända inlärningssystemet LPAD (Learning Propensity Assessment Device), som kan beskrivas som ett sätt att bedöma en individs benägenhet eller fallenhet för inlärning.

teori för inlärning

Intelligens är inte en statisk struktur, utan ett öppet, dynamiskt system som kan fortsätta att utvecklas under hela livet.”

– Dr. Reuven Feuerstein –

Vad består Feuersteins inlärningsteori av?

Efter sin erfarenhet av att arbeta med människor med minimal utbildning drog Feuerstein slutsatsen att deras prestationer så småningom kunde förändras genom kognitiva processer. Med andra ord kan alla människor utveckla sin inlärningspotential.

Baserat på denna förutsättning formulerade sedan Feuerstein sin teori om förmedlat lärande (MLE). MLE hänvisar till kvaliteten på interaktionen mellan eleven och läraren, där den som lär ut väljer, expanderar och tolkar elevens inlärningsprocess.

Med andra ord fungerar läraren som en förmedlare i undervisnings- och inlärningsprocessen. För Feuerstein räckte dock inte övervakning och interaktion mellan elev och lärare för att den förmedlade inlärningsupplevelsen skulle ske. En ansvarsfull, tillgiven, kunnig och kompetent förmedlare måste agera som mellanhand mellan eleven och den förmedlade inlärningsupplevelsen.

Enligt experten Silvia Ester Orrú krävs det dessutom att processen utgår ifrån tanken att varje människas inlärningspotential är modifierbar.

Användningen av förmedlat lärande som ett sätt att integrera eleverna i sin miljö består av att omvandla alla stimuli genom en utbildare som organiserar och modifierar dem för att säkerställa en bättre förståelse för det universum som omger dem.”

– Silvia Ester Orrú –

teori för inlärning

Fördelar med den förmedlade inlärningsupplevelsen

  • Väcker elevernas intresse för att delta i inlärningsprocessen.
  • Förbättrar deras lärande, även för elever med sämre prestationer.
  • Hjälper till att reglera och kontrollera beteenden, eftersom eleverna lär sig att använda tidigare inlärda kunskaper för att kunna föra sammanhängande resonemang.
  • Uppmuntrar eleverna att vara aktiva och samarbetsvilliga genom interaktion och motivation från förmedlaren.
  • Eleverna anses vara aktiva deltagare i sitt lärande – de är egna individer som kan tänka oberoende av resten av gruppen.
  • Det hjälper eleverna att fokusera på att nå sina framtida mål. Med andra ord uppmuntrar den förmedlade inlärningsupplevelsen sökandet, planeringen och uppnåendet av mål hos individer.
  • Det utvecklar oliktänkande, liksom intellektuell nyfikenhet och originalitet.

Slutligen, för att uppnå den kognitiva utveckling som Feuerstein pratar om i sin teori om förmedlat lärande (MLE) får vi inte glömma huvudidén med denna pedagogiska filosofi. Förmedlaren måste tro på sina elevers förmåga att förändras och få dem att se sin inlärningspotential.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ester, S. (2003). Reueven Feuerstein y la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Revista de Educación, nº 323, p. 33-54. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España. Recuperado de: https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre332/re3320311443.pdf?documentId=0901e72b81256ae0
  • Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. y Miller, R. (1980). Instrumental Enrichment: an intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press.
  • Gómez, P. (2013). Teoría de la experiencia del aprendizaje mediado del Dr. Reueven Feuerstein: la importancia del maestro como principal mediador del aprendizaje. Universidad Pedagógica Nacional. México, D.F.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.