Vad är barnpsykologi? Vi förklarar grunderna

Barnpsykologi fokuserar på barns utveckling - fysiskt men framför allt känslomässigt och mentalt. Specifikt är det undersökningen av barns uppfattning om sig själva, inklusive miljön runt omkring dem.
Vad är barnpsykologi? Vi förklarar grunderna
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2019

Barnpsykologer ägnar sig åt studier av psykologiska processer under barndomen som en del av barns utveckling. Studier kring barnpsykologi hade sin början på 1800-talet med en mer biologisk inriktning. Emellertid expanderade fältet under 20-talet med teorier som psykoanalys, kognitiv psykologi och konstruktivism.

Jean Piagets bidrag satte ribban högt för barnpsykologi med sin banbrytande “Learning Theory”. Han ägnade sig åt att undersöka olika stadier av barns utveckling.

Piaget erbjöd en beskrivning av hur barn uppfattar sig själva och omvärlden, från födseln till ungdomsåren.

Hur barnpsykologi studerar barn

Med en förståelse för barn som mycket komplexa individer täcker denna disciplin barnens motoriska, språkliga, känslomässiga, perceptiva, fysiska, kognitiva och sociala utveckling. Barnpsykologer kan inrikta sig på en mer vetenskaplig linje eller en annan inriktning, eller basera sina metoder på bidrag från olika teorier.

Barnpsykologi tar sig an hur varje utvecklingsstadium är för varje enskilt barn, eller så angriper det det från den andra änden genom att upprätta parametrar och koder (generellt upprätthåller de en bred marginal för variationer) inom området för psykisk hälsa.

På samma sätt behandlar barnpsykologer barn helt i sin egen miljö. Naturligtvis är det viktigt att känna till och förstå miljön för att upprätta en diagnos och behandling. Så psykologen måste reda ut:

  • Hur kontextuella variabler (familj, skola) och biologi (genetik) samverkar för att påverka barnets beteende.
  • Hur miljöförändringar påverkar barnets mentala hälsa.
Barnpsykologi: psykolog pratar med barn

Några punkter från Piagets kognitiva teori

För att förstå barnpsykologi är det viktigt att förstå hur den kognitivistiska Jean Piaget lade upp sin lära. I grund och botten postulerade han teorin att barn i alla åldrar naturligt förvärvar förmågor att lösa vissa problem: motoriska, kognitiva och emotionella.

Piaget såg stadierna som utvecklingen av kognitiva strukturer. Dessa grunder utvecklas med tiden och alltid i samma ordning.

Men tanken är inte att fokusera på barnets ålder, utan snarare att han eller hon går igenom varje kognitivt stadium utan att hoppa över något. Samtidigt måste varje steg integreras smidigt med det som följer.

Stegen för barnutveckling enligt Jean Piaget:

  • Den sensorimotoriska fasen (0 till 2 år). Barn lär känna världen och sina egna förmågor genom sina sinnen.
  • Den för-operationella fasen (2-7 år). Barn kan tänka symboliskt nu, vilket bland annat tillåter tal och språkutveckling. Men tankarna fortsätter att vara egocentrerade. Med andra ord förstår de världen bara genom sitt eget perspektiv.
  • Den konkret-operationella fasen (7 till 12 år). Barn kan tillämpa logiska resonemang och deduktiva principer. Jämförande funktioner som reversibilitet och serialitet är några färdigheter som de förvärvar i detta skede. Emellertid tillåter denna fas, som är så fokuserat på att lära sig, fortfarande inte abstrakta tankesätt.
  • Den formal-operationella fasen (12 år och äldre). Barnet förvärvar förmågan att göra egna hypoteser, prognoser och en fullständig formell verksamhet under tonåren och vuxenlivet.

Nuvarande trender inom barnpsykologi

I dag är kulturella förändringar svindlande och barn presenterar många andra beteenden jämfört med barnen för 100 år sedan. I dessa dagar kan du höra termer som “ångestsyndrom”. Eller kanske du känner igen “ADHD”, “sömnstörning”, “depression” eller de så vanligt förekommande “autismspektrumstörningarna”.

Barnpsykologi: psykolog pratar med barn

Dessa funktionsvariationer gör att barn inte svarar på specifika standardnormer. De traditionella teorierna om barnpsykologi revideras och moderniseras hela tiden för att tillgodose behoven hos nya och unika generationer.

Den allestädes närvarande teknologin, strider i den heteropatriarkala familjen och skapandet av nya familjetyper… Allt detta kräver nya teoretiska och praktiska tillvägagångssätt från barnpsykologin.

Det finns därför nu nya sätt att se saker som fortsätter att förändra utbildningen på universitet, skolor och lärosäten.

Sammanfattningsvis skapar en föråldrad definition av barndomen ett oöverkomligt gap mellan den nya och den gamla generationen. Som ett resultat fortsätter många experter att tillämpa vetenskapliga parametrar i barndomen, och det ökar klyftan ännu mer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.