Vikten av IKT i förskolan

Informations- och kommunikationsteknik får större och större betydelse i utbildningen. Idag ska vi titta på vikten av IKT i förskolan och barnomsorgen.
Vikten av IKT i förskolan
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kunskap om och användning av informations- och kommunikationsteknik är något som lärare måste uppmuntra från en tidig ålder. Därför är användningen av IKT i förskolan och barnomsorgen mycket viktig.

När barn är mellan 2 och 6 år tillbringar de ofta flera timmar om dagen på en förskola eller i någon annan form av barnomsorg. Detta är åldern då pojkar och flickor bör ha sin första kontakt med informations- och kommunikationsteknik.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

IKT avser tekniska resurser, verktyg och program som vi använder för att bearbeta, administrera och dela information, till exempel tekniska apparater som datorer, mobiltelefoner, TV-apparater, spelkonsoler, surfplattor etc.

Idag spelar informations- och kommunikationsteknik en grundläggande roll i det dagliga livet genom att erbjuda de tjänster som “användare” är vana vid att använda varje dag, till exempel e-post, textmeddelanden, webbplattformar, sökmotorer etc. Listan blir bara längre och längre.

IKT i förskolan: barn i klassrum med lärare

Informations- och kommunikationsteknik gör en oändlig mängd information och data tillgängliga för oss. Därför är det viktigt att utveckla vissa tekniska färdigheter.

Detsamma gäller för förmågan att tolka och tillgodogöra sig information. Barn måste förstå att inte allt de kan lära sig online är komplett eller ens helt sant.

IKT:s betydelse i förskolan och barnomsorgen

Kunskap om och användning av IKT under den tidiga barndomen är viktig eftersom det möjliggör för barn att utveckla olika färdigheter. Till att börja med främjar det färdigheter relaterade till användningen av datorer eller surfplattor, såsom taktila, hörsel- och visuella förmågor.

För det andra utvecklar barn även andra färdigheter relaterade till pedagogiska program, spel och appar de använder.

Med andra ord bidrar användningen av IKT till den kognitiva utvecklingen hos förskolebarn. Kontakt med datorer, mobiltelefoner eller andra tekniska apparater från ung ålder underlättar och hjälper inlärningen. Naturligtvis bör denna kontakt alltid förmedlas av barnens lärare.

Användningen av teknik i klassrummet motiverar barn och ger dem möjlighet att söka efter information och skapa egna strategier. Det ger dem också chansen att fatta egna beslut. De väljer, filtrerar, prioriterar etc.

IKT:s bidrag i förskolan och barnomsorgen

Användning av IKT i förskolan och klassrummet…

  • Stimulerar kreativiteten
  • Uppmuntrar barn till att experimentera
  • Ger varje elev möjligheten att lära sig i sin egen takt
  • Utvecklar spirande utredningsstrategier
  • Väcker nyfikenhet
  • Utvecklar barnens växande självständighet
  • Motiverar lärande
  • Hjälper till att utveckla finmotoriken

IKT i förskolan och barnomsorgen: Aspekter att ta hänsyn till

Fram till denna punkt har vi tagit upp många av fördelarna och vikten av IKT i tidig utbildning. Vi måste emellertid också prata om korrekt användning av IKT i förskolan och barnomsorg. IKT i skolor kan ha negativa konsekvenser om den missbrukas eller används för mycket.

IKT i förskolan: barn i klassrum

Under sin tid i förskolan behöver barn en utbildning baserad på lek och erfarenheter av verkliga föremål. Dessutom behöver de kontakt med andra människor och med naturen, och de behöver få läsa sagor och utvecklas både känslomässigt och socialt.

Det är sant att användningen av teknik har sin roll i social samarbetsutveckling och samverkan mellan barnen. Oavsett vad man gör på en skärm är det ingenting jämfört med socialiseringen med andra individer, ansikte mot ansikte, och med fysisk kontakt.

Samtidigt är det också viktigt att begränsa användningen av IKT i förskolan och barnomsorgen. Långvarig exponering kan vara skadlig – påverka ett barns hållning och leda till en stillasittande livsstil och ett antisocialt beteende.

Slutligen, som nämnts ovan, bör all användning av teknik under förskola involvera kontinuerlig support från lärarna. Detta gäller också för efterföljande utbildningsstadier.

Lärarna ansvarar inte bara för att lära ut hur ny teknik fungerar och hur man använder den, utan måste även lära sina elever kritiskt tänkande och ansvarsfull användning av den information de har tillgång till.

Informations- och kommunikationsteknik erbjuder oändliga möjligheter för omedelbar tillgång till enorma mängder information. Detta innebär att barn måste lära sig att tolka den stora mängden information de möter. Denna information är vid många tillfällen ofullständig, partisk och bör alltid sättas i sitt sammanhang.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Belloch Ortiz. C. (n.d.). LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C). Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. Recuperado de  https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf
  • Romero Tena, R. (2009). Nuevas tecnologías en Educación Infantil. El rincón del ordenador. Editorial Eduforma. Sevilla.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.