3 lekar för att lära barn konflikthantering

3 lekar för att lära barn konflikthantering
Francisco María García

Skriven och verifierad av juristen Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 30 september, 2022

Förr eller senare kommer alla människor att uppleva konflikter i sina liv. Därför är det viktigt att ha de rätta redskapen för att hantera de här situationerna. Så hur kan vi lära barn konflikthantering?

En grundläggande del av utbildning och barnuppfostran handlar om att lära barn konflikthantering. För att få det att hända, måste de lära sig att uttrycka sina känslor, och utveckla kommunikationsförmågor och tolerans. Barn måste också maximera sin förmåga till lagarbete och att tänka på det gemensamma bästa.

Det finns flera olika lekar som är användbara för att uppnå det här målet  speciellt i skolmiljön. De här lekarna hjälper till med att etablera dynamiker för konfliktlösning på ett roligt och kreativt sätt för barnen.

Nedan tittar vi på tre exempel på lekar som hjälper barn att lära sig om hur man kan lösa konflikter.

Lekar för att lära barn konflikthantering

1. Den inre cirkeln

Målet med leken “Den inre cirkeln” är att visa varje person dennes motiv, som skiljer sig från andras motiv. Målet är också att lära barn att förstå och respektera sina kamraters åsikter, även när de skiljer sig från deras egna. Huvudmålet med leken är att lära barn konflikthantering.

Man börjar med att låta några frivilliga bilda en liten cirkel, med cirka 6-7 personer. Resten av barnen bildar en större cirkel runt den mindre.

Den som är lekledare – oftast en lärare – kommer att föreslå ett ämne att debattera. Det här kan ha att göra med en verklig konflikt som finns inom gruppen, eller det kan vara en påhittad fråga.

Barnen i den inre cirkeln kommer att diskutera problemet. När de är färdiga, kommer resten av deras kamrater att göra detsamma. I den här andra konversationen, kommer de också att analysera varför de första erbjöd sig att vara i den inre cirkeln. Vilka var deras motiv?

Samtidigt ska de prata om i vilken mån barnen hade olika eller motsatta åsikter. Om så är fallet, ber man dem att analysera om barnen visade respekt gentemot olika synpunkter.

Slutligen kan de diskutera om någon av dem ändrade åsikt efter övningen. Lekledarens roll är viktig i den här leken.

Samtal mellan barngrupp och lärare.

2. Spindelnätet

I leken som kallas “Spindelnätet” ska deltagarna röra sig genom ett spindelnät utan att röra vid det. Målet med den här pedagogiska leken är att bygga upp barnens kollektiva förmåga att fatta beslut och lösa konflikter. Barnen kommer lära sig att lita på sina kamrater och att värdesätta samarbete.

För att genomföra den här aktiviteten, behöver du ett stadigt band eller rep och en öppen plats – gärna utomhus. Du kommer också att behöva flera stolpar eller träd för att kunna binda fast repet på varje sida.

Innan leken börjar, bygger du ett “spindelnät” med hjälp av repet. Nätets hål ska vara olika stora, och de största hålen ska vara lite högre upp.

Leken går ut på att barnen ska krypa igenom spindelnätet till den andra sidan utan att nudda vid det. Det vill säga, de ska inte nudda vid repet. För att lyckas med det, måste de tänka ut vilket som är det bästa sättet att ta sig igenom hålen och hjälpa varandra.

Du kan öka barnens motivation genom att hitta på en berättelse om varför de behöver “fly ut” genom nätet.

I slutet av aktiviteten kommer gruppen att göra en utvärdering. Under det här samtalet kommer alla deltagare att analysera vilka metoder för samarbete som de använde under leken. Lekledaren kommer också att be dem prata om hur de kände sig under övningen.

Spindelnätsleken ger barnen möjlighet att lösa problem som en grupp. Som ett indirekt resultat kommer barnen att förbättra sina sociala förmågor.

De här lekarna hjälper till med att etablera dynamiker för konfliktlösning på ett roligt och kreativt sätt för barnen.

3. Rollspel för att lära barn konflikthantering

Rollspel är ett vanligt sätt att lära barn konflikthantering. Huvudmålet är att utveckla och främja empati bland deltagarna. Aktiviteten går ut på att man spelar upp en verklig eller fiktiv situation. Man kan vara upp till 20 deltagare i leken.

Lekledaren eller läraren föreslår en konfliktsituation. Om det redan finns frågor som har skapat spänningar eller konflikter i gruppen så är detta en bra möjlighet att hantera dem. Annars kan lekledaren också hitta på en hypotetisk situation.

Barn i rollspel.

När leken ska börja ber lekledaren om några frivilliga som kan spela berättelsens huvudroller. Barnen kommer självklart att få några minuter för att studera sina karaktärer.

Sedan kommer de att spela upp situationen. Efter rollspelet har man ett samtal. Poängen med diskussionen är att komma till en gemensam förståelse – en slags överenskommelse.

Som du kan se är alla de här aktiviteterna enkla och roliga. Därför är det enkelt att få de deltagande barnens uppmärksamhet och motivation. I synnerhet när de är i skolan bland sina vänner.

Välj ut den lek som du tror är effektivast för att lära barn den viktiga förmågan att lösa konflikter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2006). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.4135/9780857024701
  • Hakkarainen, P., & Veresov, N. (1998). Leikki , mielekkyys ja lapsen kehitys. Kasvatus.
  • Lapponi, S. F. (2000). Resolución de conflictos en la escuela: una herramienta para la cultura de paz y la convivencia. Contextos Educativos. Revista de Educación, (3), 91-106. https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/466/430
  • Ros, V. L., & Eberle, T. (2003). Utilizar los juegos para aprender a resolver conflictos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.