Påverkar din föräldrastil dina barns personligheter?

Vi vet alla att föräldrar har sin egen speciella stil när det handlar om att uppfostra barn. Varje föräldrastil påverkar barns personligheter på olika sätt.
Påverkar din föräldrastil dina barns personligheter?
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är allmänt känt att föräldrar har stort inflytande över hur deras barns personligheter utvecklas. Socialforskare tror att familjen är den främsta agenten för socialisering. Därför spelar föräldrastilen en stor roll för barns psykosociala utveckling. Men hur påverkar egentligen din föräldrastil dina barns personligheter? Läs vidare för att lära dig mer.

Din föräldrastil hänvisar till hur du dagligen närmar dig dina barns behov av vägledning och disciplin, inklusive hur du fattar beslut och löser konflikter inom hushållet. I vilken utsträckning kan ditt sätt att uppfostra påverka utvecklingen av dina barns personligheter?

Disciplin och tillgivenhet

Den stil som föräldrar använder sig av för att uppfostra och utbilda sina barn är inte bara ett verktyg för att införa önskvärda egenskaper och lära barn att bete sig. Barn förvärvar också en serie förmågor och personliga egenskaper som ett resultat. Det finns två grundläggande dimensioner när det handlar om att uppfostra barn: disciplin-auktoritär och affektiv-mottaglig.

Affektiv: Denna dimension är främst baserad på acceptans. Det vill säga föräldrarna förmedlar sin tillgivenhet och omtanke för sina barn på ett sätt som får dem att känna sig bekväma och säkra i sin närvaro.

Disciplin: Denna dimension kan också definieras som kontroll. Det är när föräldrars beteende gentemot sina barn till stor del handlar om att införa en uppsättning önskade beteenden.

Klassificering av föräldrastilar

Den kliniska psykologen Diana Baumrind (1971) var en pionjär i sin forskning om föräldrastilar. Hon klassificerade förhållningssätt till föräldraskap utifrån hur de kombinerar olika dimensioner av affektion och disciplin. Baumrind definierade också fyra föräldrastilar enligt dessa två dimensioner:

Auktoritär. Denna föräldrastil kännetecknas av en övervägande användning av disciplin. Föräldrarna har stora förväntningar på att sina barn uppfyller normerna. Dessutom handlar detta tillvägagångssätt till stor del om envägskommunikation.

Tillåtande. Denna stil är motsatsen till den auktoritära stilen. Dessa föräldrar bygger sin filosofi på tillgivenhet. De låter barn fatta sina egna beslut och utövar liten kontroll över dem.

Kärleksfull familj på promenad.

Försummande: Det här är känslomässigt frånvarande eller icke-involverade föräldrar. Man anser att denna är den sämsta av föräldrastilarna eftersom föräldrarna inte är närvarande i någon av föräldradimensionerna.

Auktoritativ: Detta anses vara den perfekta föräldrastilen, eller den mest lämpliga. Enligt denna uppfattning anstränger sig föräldrar för att lära ut bra beteenden genom ett system med regler som bygger på interaktion och tillgivenhet.

”Socialisering är inte något som föräldrar gör mot barnet; det är en ömsesidig process som föräldrar och barn genomgår tillsammans.”

Din föräldrastil påverkar dina barns personligheter

Det är ingen tvekan om att barns uppväxt har en stor inverkan på deras personligheter. Deras uppfostran påverkar deras akademiska prestationer, sociala relationer, emotionella trygghet och till och med deras möjliga professionella framgång i framtiden.

Maccoby och Martin (1983) beskriver i Socialization in the Context of the Family varje föräldrastil och de efterföljande effekter som man har noterat i barns personligheter:

  • Ungdomar som har vuxit upp under auktoritära föräldrar presterar ofta högt akademiskt. Men samtidigt har de också låg självkänsla, ingen större autonomi och få sociala färdigheter.
  • Tillåtande föräldraskap genererar hög självkänsla och självförtroende. Barnen tenderar dock att bli egocentriska, olydiga och uppvisa låga prestationer i skolan.
  • Väldigt lite självkontroll och aggressivitet är några av de drag som är en följd av föräldrar som är försummande eller oinvolverade. De barn som uppfostras på detta sätt har också en större tendens att ha psykiska störningar.
  • Föräldrar som använder den auktoritativa föräldrastilen skapar ett familjeklimat som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Som ett resultat utvecklar barnen ett självkoncept som är både realistiskt och positivt. Samtidigt har de mycket motivation för att lyckas. Detta översätts till en bra akademisk prestationsnivå.
Mamma säger nej till sitt barn.

Slutsats: Resonemang med barn

Sammanfattningsvis bör man överväga denna teori om olika föräldrastilar i kombination med mer allmänna förståelser för barns beteende. Det vill säga, föräldrastilar kan variera beroende på varje familjs specifika behov och omständigheter. Det är dock tydligt att den auktoritativa föräldrastilen är mycket effektiv. Den leder också till god kommunikation mellan föräldrar och barn.

Att på ett motiverat sätt förklara de beslut vi tar för våra barn, samt varför vi följer vissa normer, visar känslighet för barnens behov. Det skapar en affektiv miljö med möjlighet för god kommunikation. Följaktligen kommer detta hjälpa dina barn att utveckla en realistisk syn på livet och en hälsosam, positiv personlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maccoby, E.E. y Martin, J.A. (1983). Socialization in the context of the family. In E.M. Hetherington (Ed.). Handbook of Child Pyschology. Vol 4. Socialization, personality and Social development. (pp. 1-101). New York: Willey.
  • Torío, S., Peña, J.V. y Rodríguez, M.C. (2008). Estilos educativos parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica. Universidad de Oviedo, Vol 20, (pp. 151-178). España.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.