Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter

Samlevnaden mellan föräldrar och barn har reglerats genom en mängd rättsliga föreskrifter. Vilka är föräldrarnas rättigheter och skyldigheter?
Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter

Senaste uppdateringen: 19 februari, 2022

När man talar om förhållandet mellan föräldrar och barn ur juridisk synvinkel dyker många begrepp upp. Föräldramyndighet, arv och vårdnad är några av dem. Men förstår vi verkligen innebörden av dessa begrepp? Är vi verkligen medvetna om föräldrarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller deras barn?

Det kan tyckas självklart att föräldrarna måste mata, ta hand om, träna och utbilda sina barn. Men det blir inte alltid så och det beror framför allt på att inte alla föräldrar uppfyller sina uppgifter. Underlåtenhet att uppfylla dessa grundläggande skyldigheter är ofta orsaken till rättsliga tvister mellan till exempel separerade föräldrar.

Men föräldrar har också rättigheter, och dessa glöms ibland bort. I den här artikeln kommer vi att se närmare på några aspekter för att bättre förstå föräldrarnas rättigheter och skyldigheter.

Föräldrarätt

Föräldrarna har ett enormt ansvar på sina axlar, och den tyngden skapar ofta ångest och stress. Framför allt om det inte finns någon ömsesidighet mellan skyldigheter och rättigheter, ett givande och tagande som kompletterar och stärker.

Faktum är att föräldrarna har rätt att vara felbara, att göra misstag, samt att erkänna sina misstag och att rätta till dem. De har rätt att be om förlåtelse och börja om. De förtjänar att få njuta av sina barns uppväxt samt skapa en tillfredsställande hemmiljö. De har rätt att leva med intensitet i nuet samt att ta semester, det vill säga ta tid för sig själva, för sin personliga tillväxt och njutning.

På samma sätt kan de välja att uppfylla sina mål, överväga projekt och växa baserat på deras ideal, smaker, övertygelser och önskningar. De har en plikt att respektera, men samtidigt att bli respekterade. Detta innebär att de har rätten att agera som en myndighet och att införa regler.

Men precis som de har rättigheter, ibland osynliggjorda, har de också skyldigheter. Bland dem, föräldramyndigheten och vårdnaden. Låt oss se vad var och en av dessa handlar om.

Skillnaden mellan föräldramyndighet och vårdnad

Föräldramyndighet är den uppsättning rättigheter och skyldigheter som lagen ger föräldrarna över personer och egendom då det gäller minderåriga barn som inte är fria individer. Det är viktigt att betona att föräldramyndigheten omfattar både föräldrarnas skyldigheter och rättigheter.

Föräldrarna ger sin dotter en puss på huvudet när de ligger på en picknickfilt i skogen.

Föräldramyndigheten utövas i princip av de båda föräldrarna, efter ömsesidig överenskommelse. Detta är fallet oavsett om båda föräldrarna bor tillsammans eller om de är separerade eller skilda. Den kan dock i vissa fall uteslutande utövas av en av dem, men då alltid med den andras samtycke.

Lagen slår fast att föräldramyndigheten alltid ska utövas till förmån för barnen. I mycket allvarliga fall kan domstolarna besluta att dra in föräldramyndigheten från en eller båda av föräldrarna. Men detta bör endast ske vid extrema undantagsfall.

Vårdnad och föräldramyndighet är två olika saker. Vårdnaden är en del av föräldramyndigheten, en av dess funktioner, och den definierar hos vem den minderårige ska bo i händelse av föräldrarnas separation.

Vårdnadshavaren är den som ska vakta den minderårige och som ska ansvara för dess dagliga vård. Men en förälder som inte har vårdnaden fortsätter ändå att ha föräldramyndighet över sitt barn.

Föräldrarnas specifika skyldigheter

Bland föräldrarnas huvuduppgifter finns skyldigheten att vara med sina barn, att ta hand om dem, skydda dem, mata dem, utbilda dem och främja deras utveckling. Detta inkluderar också att förse dem med medicinsk hjälp, kläder och att vaka över dem i alla situationer. Föräldrarna måste också juridiskt företräda sina barn och förvalta deras tillgångar.

Dessa icke förhandlingsbara förpliktelser föds i det ögonblick vi blir föräldrar. För närvarande, enligt lagen, är dessa skyldigheter desamma för båda föräldrarna.

När upphör föräldrarnas skyldigheter?

Föräldramyndigheten, med alla rättigheter och skyldigheter som det innebär för föräldrarna, upphör juridiskt när barnet når en ålder då det inte längre är minderårigt. De kan också upphävas tidigare vid händelse av att den minderåriga myndighetsförklaras i förtid.

Men i praktiken upphör föräldrarnas skyldigheter att tillhandahålla näring, vård och skydd till sina barn då de uppnår sitt ekonomiska oberoende, och denna skyldighet är också till viss del lagstadgad.

I teorin kan ett myndigt barn som går i skola och inte är ekonomiskt oberoende stämma föräldrarna i domstol om de inte längre står för försörjningen fram tills dess att “barnet” fyller 21 år.

En liten pojke som tittar på sin pappa skära grönsaker.

Föräldrarnas rättigheter glöms ofta bort

Nuförtiden pratas det mycket om barns rättigheter, men vi bortser ofta från det faktum att föräldrar också har rättigheter, men alltid med barnets bästa i åtanke. Detta tema blir särskilt tydligt under tonåren.

Under denna period tenderar de flesta ungdomar att ta avstånd från sina föräldrar och söka skydd i sina kompisgäng. Och detta kan skapa oro. Föräldrarna kan misstänka att deras barn far illa.

Som ansvariga för vård och skydd av minderåriga har föräldrarna rättigheten att använda strategier för att ta reda på information angående ungdomens privatliv. Detta för att få reda på hur det föreligger sig samt att kunna ingripa vid behov. Detta är juridiskt motiverat.

Med de minderårigas bästa i åtanke har föräldrarna också rätt att välja vilken typ av utbildning deras barn får. Detta inkluderar att sätta regler och utdöma straff, så länge dessa handlingar inte involverar fysiskt eller verbalt våld.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.