Demokratisk utbildning: en innovativ undervisningsmodell

Demokratisk utbildning kräver ett aktivt deltagande från alla inblandade. Det rör sig om en omdiskuterad modell för lärande.
Demokratisk utbildning: en innovativ undervisningsmodell
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2022

Att föra in ett demokratiskt förfarande i grundläggande aspekter av livet är en av styrkorna som våra europeiska nationer faktiskt har. Elimineringen av orättvisa skillnader inom socialt, arbetsmässigt, institutionellt och utbildningsliv uppmuntras genom utvecklingen av demokratiska värderingar. Ta reda på hur idén om demokratisk utbildning vinner mer och mer mark, och varför det alltjämt fortsätter att vara ett omdiskuterat ämne.

Vad menas med demokratisk utbildning?

Demokratisk utbildning innebär en modell och idé om att undervisning ska ges lika till alla. En annan definition är att det är en innovativ undervisningsmetod baserad på demokrati som undervisningsplan.

Den kännetecknas av att försöka inkludera värderingar som rättvisa, tillit, respekt och självbestämmande hos dem som lär sig av den.

Kännetecken för demokratisk utbildning

Demokratisk utbildning presenteras ofta som ett nytt synsätt angående hur man uppfattar skolan och dess struktur, detta trots att idén i olika former har föreslagits och praktiserats sedan 1600-talet. Den är baserad på respekt för barn och ungdomar, och utöver det har den följande egenskaper:

 • Aktivt deltagande från alla element som utgör utbildningssystemen: lärare, samhälle, studenter, representanter och administrativ personal.
 • Utbyte av idéer mellan studenter uppmuntras så att de kan presentera sina intressen. Läraren fungerar som en förmedlare av kunskap och vägleder när det saknas förståelse.
 • Demokratisk utbildning uppmuntrar unga att ta ansvar för sin egen utbildning.
 • Utvärderingar och betyg saknas, eftersom dessa inte fokuserar på att kvalificera studenten utan på att mäta deras prestation.
 • Undervisningsmetoden utförs vanligtvis med små klasser och den kan ske på öppna ytor som i parker, på uteplatser, i byggnader, på gator och torg eller i landsbygdsområden.

För många är det en innovativ modell som stärker barns autonomi och självkännedom samt ökar deras självförtroende. Detta något otraditionella synsätt har dock blivit föremål för debatt.

En del argumenterar att den personliga mognad som metoden kräver överstiger vad som faktiskt är möjligt för barn i den åldern.

Den demokratiska skolan är en ny modell för lärande.

Målen inom demokratisk utbildning

För John Dewey, som försvarade dessa typer av undervisningsmetodik, är målen för demokratisk utbildning att främja personligt intresse och fördelaktiga sociala vanor. Med tiden har dessa mål fokuserats mot följande:

 • Stimulera elevernas personliga intresse för sociala relationer och hjälpa dem att övervinna problem tillsammans.
 • Upprätthålla social kontroll.
 • Att lära sig att utveckla nödvändiga förmågor och färdigheter för att nå överenskommelser genom procedurer som garanterar och upprätthåller respekt för andra.

Det rör sig om system som försvarar jämlikhet och socialt deltagande.

“Demokratisk utbildning kännetecknas av att försöka inkludera värderingar som rättvisa, tillit, respekt och självbestämmande hos dem som lär sig.”

Fördelarna med demokratisk utbildning

Utbildningsmodeller baserade på demokrati ger stora fördelar. De hjälper barn och ungdomar att visa empati samt att vara generösa med andra människor.

Bland andra fördelar med demokratisk utbildning kan vi inkludera följande:

 • Den lär eleverna att vara nöjda med sig själva och på så sätt stärka sin självkänsla.
 • Den stimulerar utvecklingen av uthållighet som ett sätt för lärande och konstruktionen av en individuell identitet.
 • Demokratisk utbildning tillåter individer att uttrycka sina känslor och intressen, vilket kommer att hjälpa till att kanalisera negativa attityder som är typiska för deras ålder.
 • För att bli accepterade agerar barn på egen hand och utvecklar även andra typer av fördelaktiga beteenden, som uppriktighet.
 • Den bidrar till att utveckla en ansvarskänsla i beslutsfattandet.
Demokratisk utbildning föreslår ett tillvägagångssätt fokuserat på alla inblandades åsikt.

Nackdelarna med demokratisk utbildning

Även om den har stora fördelar så kännetecknas demokratisk utbildning också av vissa negativa aspekter. Bland dem finns följande:

 • Det rör sig om en modell som är kritiserad av lärare som försvarar mer traditionella metoder. Detta gör det svårt för de som praktiserar metoden att bli helt accepterade inom utbildningssystemen.
 • Betydligt mer arbete krävs av lärarna.
 • Det kan förekomma manipulation av elevernas åsikter och ideal för att få dem att tänka på det sätt som föredras av läraren.

Sammanfattningsvis är det en undervisningsmodell som bygger på jämlikhet och socialt deltagande.

Mer tid och debatt låter oss kontemplera dess resultat som ett alternativ till andra system.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.