Stegen för kognitiv utveckling enligt Piaget

Stegen för kognitiv utveckling enligt Piaget

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2018

Vilka är stadierna av kognitiv utveckling enligt Piaget? Vi ska beskriva stegen som Piaget definierar angående mänskligt lärande.

Termen “kognitiv” avser allt som är kopplat till kunskap.  Samtidigt hänvisar kunskap till den mängd information en person har som ett resultat av lärande eller förvärvad erfarenhet.

Psykologer studerar kognition genom att analysera mentala rutiner kopplade till kunskap. Denna disciplin kallas för kognitiv psykologi. Kognitiv psykologi avser studier av de mekanismer som är inblandade i kunskapsbildning.

Piagets stadier av barns kognitiva utveckling

Kognitiv utveckling är ett viktigt område inom psykologi, och därför har psykologer utvecklat olika teorier som fokuserar på studier av tankeprocesser. Piagets teori om kognitiv utveckling är bland de viktigaste.

Piaget ansåg att det är viktigt att låta barn utforska för att lära sig. Detta utforskande påverkar deras kognitiva utveckling.

Denna schweiziska psykolog trodde också att barn i alla åldrar kan lösa olika situationer och problem. Piaget utvärderade vanliga misstag som görs av barn i olika åldrar.

Hans observationer ledde honom till slutsatsen att barn inom samma åldersgrupp begår samma misstag. Som ett resultat fann Piaget även att kognitiv utveckling sker i en utvecklande sekvens.

Piaget hänvisade till denna sekvens som stadier av kognitiv utveckling. Han hävdade att stadierna i denna process följer en strikt ordning för alla barn från alla länder. Den exakta åldern när ett barn passerar genom varje steg kan dock variera något från ett barn till ett annat.

Piagets teori delar upp kognitiv utveckling i 4 steg. Nedan ser vi varje steg i detalj:

Steg 1: Den sensorimotoriska fasen

Den första fasen av kognitiv utveckling är den sensorimotoriska, som varar från födsel till 2 år. Här lär sig barn att experimentera och upptäcka saker omkring dem.

De gör det med hjälp av sina 5 sinnen och sina motoriska förmågor. Innan dess förstår barn inte att föremål fortsätter att existera även när de inte kan se dem. Det är därför det är så roligt att leka tittut med dem, när du först täcker ditt ansikte och sedan återkommer magiskt.

Utveckling av barns beteende

Piagets slutsatser angående den sensimotoriska fasen

Barnet börjar lära sig om världen omkring sig, och denna kunskap kommer att fungera som grund för nästa steg.

Steg två: Den för-operationella fasen

Den för-operationella fasen börjar dyka upp hos barn runt åldern två och varar fram till 7 år. Fasen kännetecknas av egocentrism, vilket är typiskt för barn i denna åldersgrupp.

Deras egocentriska perspektiv gör dem oförmögna att ta till sig andras perspektiv. Med andra ord har de svårt att se något från en annan vinkel, eller sätta sig i andras skor.

Även om barn som är närmare 6 eller 7 år kan börja visa empati är den egocentriska tankeställningen dominerande under majoriteten av fasen. Barnet förstår världen ur sitt eget speciella perspektiv.

Barn i den här utvecklingsfasen börjar manifestera och använda symbolik för att uttrycka sig. Med andra ord kan de prata.

Piagets slutsatser angående den för-operationella fasen

Övergången från den sensorimotoriska fasen till den för-operationella sker genom imitation. Att härma skapar en bild i barnets hjärna, en process som involverar språk.

Steg tre: Den konkret-operationella fasen

Piagets tredje etapp av kognitiv utveckling börjar vid 7 års ålder och varar fram till 12 år. Under den konkret-operationella fasen börjar barn tillämpa princip och logik. De kan lösa problem på ett mer rationellt och logiskt sätt, men bara när det gäller konkreta föremål eller händelser.

Barn i den här åldersgruppen kan ännu inte hantera abstrakta begrepp. I själva verket centreras deras tankar runt vad de gör.

Enligt Piaget kan barn i den här fasen också föra induktiva resonemang.

Piagets slutsatser angående den konkret-operationella fasen

Den här perioden markeras av en gradvis minskning av egocentrism. Det är tack vare barnets växande förståelse för grupperingar, men det har ännu inte utvecklat abstrakt tanke och resonemang.

barns hjärnors utveckling

Steg fyra: Den formal-operationella fasen

Det fjärde steget av kognitiv utveckling är den formal-operationella fasen, som börjar vid ungefär 12 år. Vid den här tiden är barnet i början av ungdomen, som leder honom till vuxen ålder.

Det tonåriga barnet kan nu hantera abstrakt tanke. Därför kan han nu hypotesera.

Att barnet kan föreställa sig innebär att han inte längre bara tänker på verkligheten, utan också om hur man gör saker. Barn i den här fasen har en bättre förståelse för miljön omkring dem, samt orsak och effekt.

Piagets slutsatser angående den formal-operationella fasen

Vid ankomsten till det fjärde steget är individens förmåga att resonera huvudsakligen centrerad kring att gå mot fakta. Det här är den tid då barnet börjar utveckla sin egen teori om hur hon ser världen.

Även om de flesta barn når detta steg gör inte alla det. Tyvärr blir de som inte gör det märkta som mindre intelligenta.

Slutsats

Dessa är de fyra stadierna av kognitiv utveckling enligt Piaget. Den kända psykologen ansåg att hela processen med att utveckla intelligens skulle kunna kopplas till en stimuleringsprocess som involverar 2 väsentliga aspekter. Dessa är assimilering och anpassning.

Det är väldigt viktigt för föräldrar att vara medvetna om Piagets stadier av kognitiv utveckling för att kunna vara säkra på att deras barn utvecklas hälsosamt, från födsel till vuxen ålder.

Denna medvetenhet ger också föräldrar en bättre förståelse för sina barns åldersrelaterade förmåga, utöver att hjälpa dem att tillhandahålla adekvata aktiviteter och undvika att bilda orealistiska förväntningar på sina barn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.