Utvecklingen av sensomotorisk intelligens hos barn

Under tiden då barn utvecklar sensomotorisk intelligens blir de medvetna om sin potential, sin individuella roll och även om sin potentiella roll i en grupp.
Utvecklingen av sensomotorisk intelligens hos barn
Francisco María García

Skriven och verifierad av juristen Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 05 oktober, 2022

Den schweiziska psykologen Jean Piaget definierade sensomotorisk intelligens som ett av stadierna i barns utveckling. I denna fas börjar spädbarn lägga märke till världen runt omkring dem och utforska den med sina sinnen och rörelser.

Vad är sensomotorisk intelligens?

Sensomotorisk intelligens är ett av stadierna i barns utveckling som har analyserats ingående under de senaste åren. Det spelar en central roll i teorin om utveckling, som slutligen definierar barns kognitiva utveckling.

Piaget beskrev fyra steg:

  1. Den sensomotoriska fasen som varar från 0 till ca 2 år
  2. Den preoperationella (eller för-operationella) fasen från 2 till ca 7 år
  3. Den konkret-operationella fasen från 7 till ca 12 år
  4. Den formal-operationella fasen från 12 år till ca 15 år

Under den sensomotoriska fasen börjar barn bli medvetna om världen omkring dem. Alla deras sinnen och rörelser utvecklas för att utveckla kunskap och interagera med miljön.

Många gånger förstår inte vuxna riktigt hur viktig denna livsfas är. Det är inte för intet att detta betraktas som den första fasen av kognitiv utveckling.

Utvecklingen av sensomotorisk intelligens

Som förklarats ovan utvecklas sensomotorisk intelligens från födseln upp till två års ålder. Under denna period uppträder de första vanorna som saknar intention. Det vill säga att barn fortfarande inte uppfattar sig som individer i en grupp utan bara som sig själva.

Sensorimotorisk intelligens: pappa, mamma och baby pysslar
Det är också i den första fasen som barn börjar experimentera med så kallade primära cirkulära reaktioner. Dessa är handlingar som är fokuserade på deras egna kroppar, och det är därför de anses vara primära.

”Det sensomotoriska stadiet varar från barnets födelse till två års ålder.”

En av de första cirkulära reaktionerna som barn utvecklar är sugförmågan. När de föds är det en reflex att suga på sin mors bröst. Men strax börjar de suga även på andra saker som fingrar, napp eller leksaker.

Genom att göra detta börjar barn skapa sig vanor och lära sig om strukturer och smaker. Med andra ord utvecklar de också kunskap.

Känslor, rörelser och upplevelser är de centrala elementen i sensomotorisk intelligens.

Hur konstrueras sensomotorisk intelligens?

Denna utvecklingfas baseras på reflexer. Rörelser är nyckeln. Faktum är att när spädbarn gör en intressant rörelse upprepar de vanligtvis den, men lägger alltid till nya element. Dessa rörelser, kända som cirkulära reaktioner, är grundläggande för den sensomotoriska utvecklingen.

Det är viktigt att komma ihåg att enligt Jean Piaget utvecklar man intelligens mycket tidigare än förmågan att tala. Ett barn genererar avsiktliga beteenden under denna livsfas, såväl som mentala kombinationer, symboliska bilder och mentala representationer.

Betydelsen av sensomotorisk intelligens

Denna etapp är en av de mest grundläggande för människors sensoriska, motoriska och intellektuella utveckling. Under denna fas i ett barns liv sker en evolution tills barnet utvecklar ett avsiktligt beteende.

Detta beteende inkluderar ett transitivt schema och ett mobilt schema. Det är viktigt att föräldrar stimulerar sina barn med övningar och lekar speciellt anpassade för deras ålder.

Från början använder spädbarn reflexer till vilka de senare införlivar nya element. Dessa ger i sin tur nya resultat, som gör det möjligt för barnet att experimentera och utveckla sin intelligens.

På detta sätt går barnet från en reflexrörelse, som att suga, till att skapa vanor och relatera till föremål.

Sensorisk och motorisk intelligens är en del av utvecklingsteorin som den schweiziska psykologen Jean Piaget lade fram. Det är den etappen av fyra steg som utgör kognitiv intelligens.

“Under denna fas i ett barns liv sker en evolution tills barnet utvecklar ett avsiktligt beteende.”

Vi får inte glömma att de första två åren i livet är avgörande för barns optimala utveckling. Därför är det mycket viktigt att föräldrar stimulerar sina barn på rätt sätt och ger dem rätt verktyg för att utveckla sin intelligens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Marie Dolle, J. (2009). “La inteligencia sensoriomotriz”. Para comprender a Jean Piaget. Segunda edición, México. Editorial Trillas.
  • Piaget J. (1973). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Ginebra: Neuschâtel: Delachaux et Niestlé.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.