Betydelsen av upplevelsebaserat lärande

Målet med upplevelsebaserat lärande är att lära av ens erfarenheter. Vi kommer att prata om betydelsen av detta i den här artikeln.
Betydelsen av upplevelsebaserat lärande
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Upplevelsebaserat lärande är en pedagogisk strategi eller metodik som syftar till att hjälpa barn att lära sig genom att göra och uppleva. Det innebär att eleverna lär sig begreppen och innehållet i läroplanen genom olika situationer.

Upplevelsebaserat lärande genom erfarenheter

Upplevelsebaserat lärande hävdar att meningsfullt lärande sker genom handlingar. Det syftar till att eleverna ska vara aktiva deltagare i sitt lärande istället för att bara memorera information och lyssna på när läraren pratar.

De måste aktivt använda alla sina sinnen, resonera och tänka sig igenom sitt lektionsmaterial, som gör kopplingar till verkliga situationer.

Upplevelsebaserat lärande fungerar bra ihop med andra aktiva undervisningsmetoder eftersom det syftar till att involvera eleven i att aktivt studera och undersöka ett visst fenomen eller en viss situation.

empirisk inlärning: barn planterar planta

Det liknar till exempel problembaserat lärande, en undervisningsmetod som tar hänsyn till de individuella behoven hos dem som lär sig. Den blandar dessutom innehåll från en mängd olika ämnen.

Fördelarna med upplevelsebaserat lärande

  • Det gör det möjligt för elever att lära sig genom erfarenhet och situationer kopplade till deras omgivning. På det här sättet kan de få en övergripande uppfattning om vad de studerar.
  • Det fungerar bra för olika utbildningsnivåer och åldrar, så länge situationerna är utvecklande och ordentligt utformade.
  • Det möjliggör för substansiellt, djupgående och långsiktigt lärande.
  • Det ger eleverna en ledande roll genom att uppmuntra till aktivt deltagande, samarbete och engagemang.
  • Dessutom hjälper det dem att själva ta tyglarna för sin egen utbildning och acceptera att misstag är en del av att lära sig nya saker.
  • Läraren agerar som en huvudaktör i elevernas utbildning, med rollen som guide och förmedlare. Läraren måste upprätta en positiv relation med sina elever för att följa dem och tillgodose var och en av deras speciella behov.
  • Det syftar till att hjälpa deras naturliga utveckling då olika kunskaper och därför även olika ämnen spelar in. De får även möjlighet att uppleva olika sociala, kulturella, psykologiska och personliga situationer.

Lärande genom egna erfarenheter

Upplevelsebaserat lärande bör fokusera på utbildande aktiviteter utformade kring upplevelser. Det vill säga att man använder verkliga, praktiska och empiriska situationer för att lära sig vanliga skolämnen.

empirisk inlärning: barn återvinner

Till exempel kan man använda rollspel eller gruppdynamiska tekniker för att lära eleverna om litteratur eller sociala färdigheter. Man kan prioritera direktkontakt med naturen för att lära dem biologi eller fysik. Man kan också använda konstnärliga eller musikaliska uttryck för att utveckla psykomotoriska färdigheter och kreativitet.

Upplevelsebaserat lärande gynnar dessutom inte bara utvecklingen av ett barns intelligens och sinnen, utan det utvecklar också barnets känslor.

När människor upplever något själva får de erfarenheter och upplever känslor. Det gör att de kan utvecklas eller knyta an till olika aspekter av sin personlighet.

Kortfattat…

Det som gör upplevelsebaserat lärande så värdefullt och fördelaktigt är att det använder erfarenheter för att underlätta lärandet. När man kan reflektera över den kunskap, de färdigheter och de förmågor man har behövt använda i en specifik situation får man chansen att verkligen uppleva vad lärande handlar om.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.