De viktigaste punkterna i barnkonventionen

Barns rättigheter har inte alltid varit en prioritet, men världen har nu fått upp ögonen för hur viktiga de är. Det var så FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen, kom till.
De viktigaste punkterna i barnkonventionen

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2020

Något som tyvärr fortfarande är en debattfråga idag är våra mänskliga rättigheter, och det inkluderar rättigheter för barn och ungdomar. Barnkonventionen har som syfte att garantera barns rättigheter i alla länder på jorden.

Det finns inget viktigare för ett land än att erkänna alla människors rättigheter och upprätta lagar och system för att garantera dem. Än idag finns det många länder som inte erkänner alla rättigheter. Det är en viktig fråga och många länder tar mänskliga rättigheter på stort allvar.

Mänskliga rättigheter är ett känsligt ämne och många människor runt om i världen vet inte vad deras rättigheter är och inte heller hur de kan skydda dessa rättigheter. I den här artikeln berättar vi vad barnkonventionen är och vad den står för.

Barnkonventionen: barn vinkar hejdå till mamma utanför skola

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen undertecknades av FN år 1989. Fördraget fastställer att barn har samma rättigheter som vuxna, men eftersom de ännu inte har nått sin fullständiga mentala och fysiska kapacitet finns det speciella sätt att skydda dem.

Fördraget garanterar medborgerliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter för barn. Nationerna som väljer att vara en del av det måste följa det, oavsett omständigheterna. Om inte får den nationen kännbara konsekvenser.

Idag har 196 nationer skrivit under fördraget och förpliktigat sig att följa det.

Fördraget har fyra specifika principer att följa:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • De som bestämmer ska i första hand ta hänsyn till vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt.
  • Alla barn har rätt att säga sin mening.
barn med särskilda behov

Vem kontrollerar att fördraget följs?

Ett av FN:s internationella organ, barnrättskommittén, kontrollerar att länder följer fördraget. Dess uppgift är att kontrollera framstegen som gjorts gällande barns rättigheter hos alla nationer som är med i fördraget.

Kommittén är till stor hjälp för de länder som skrivit under fördraget eftersom den lägger fram uppdaterade dispositioner och agerar på dessa. Dessutom organiserar den debatter för att uppmuntra samtal mellan länder. Nationerna måste också regelbundet presentera rapporter inför barnrättskommittén.

Barnombudsmannen är den myndighet i Sverige som har i uppdrag att bevaka barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen.

Varje år sammanställer denna myndighet en rapport till regeringen. Den sammanställer även rapporter till FN:s barnrättskommitté. Dessa rapporter innehåller uppgifter för att skapa internationell statistik om alla de åtgärder de enskilda nationerna vidtar för att fullgöra sina skyldigheter gentemot fördraget.

Alla nationer måste leverera sin första rapport två år efter att ha gått med i fördraget. Därefter måste de vart femte år lägga fram sina rapporter om barns rättigheter till kommittén. Dessa rapporter offentliggörs så att folk kan ta reda på vilka framsteg som gjorts.

bror och syster

Sammanfattningsvis

Alla internationella fördrag är viktiga globalt. Vissa skiljer sig från resten, och vanligtvis är det sådana som är relaterade till mänskliga rättigheter. Trots detta är alla fördrag viktiga.

Alla fördrag handlar om känsliga och viktiga ämnen och när en nation beslutar att vara en del av det måste landet inse ansvaret som följer med det och konsekvenserna av att inte efterleva det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.