De bästa metoderna för att lära ut språk

De bästa metoderna för att lära ut språk
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I den här artikeln kommer du att lära dig om de bästa metoderna för att lära ut språk.

Med språk menas ett folks eller en nations tungomål. Det är ett system av tecken, som gör att människor kan kommunicera med hjälp av ord och gester. När det kommer till att lära ut språk är det viktigt att skilja mellan ett modersmål – det språk som talas där man är född – och främmande språk som man lär sig genom livet.

Att lära sig ett nytt språk ger dig möjligheten att ta till dig ett nytt system av tecken, dess regler och dess sätt att fungera.

När det kommer till att lära ut språk behöver vi titta på specifika procedurer för att avgöra vilka metoder som är mest lämpliga för att uppnå det här målet.

Metoder för att lära ut språk

Grammatik- och översättningsmetoden

Den äldsta metoden för att lära ut språk, och kanske den mest traditionella, är den som ibland kallas för grammatik- och översättningsmetoden. Den fokuserar, som namnet antyder, på grammatik och översättning av texter och fraser från ett språk till ett annat.

Den här metoden ägnar särskild uppmärksamhet åt de grammatiska regler och strukturer som är gemensamma för olika språk. Den betonar likheter i universella grammatiska mönster. Det innebär att man memorerar tusentals ord och regler, likväl som meningar tagna ur sitt sammanhang.

Ordet "tack" på olika språk.

Direktmetoden

I slutet av 1800-talet uppkom den så kallade direktmetoden. Den här metoden fokuserar på verbal kommunikation, oberoende av den specifika grammatiken i de meningar som man använder. Tanken är att personer som lär sig ett språk kan göra sig förstådda även om den grammatiska struktur de använder inte är perfekt.

I den här metoden lär man sig grammatiken intuitivt, och misstagen elimineras allteftersom man lär sig. Efterhand etablerar man då de rätta relationerna mellan det främmande språkets ord och de situationer som det relaterar till. Det är härifrån som termen “direkt” kommer.

Den audiolingvala metoden

Samtidigt har den audiolingvala metoden mycket gemensamt med direktmetoden. Båda prioriterar det talade språket, med betoning på muntligt uttryck och lyssnande. Skillnaden är att den här metoden använder repetition av ord och fraser som en strategi för undervisningen.

De bästa metoderna för att lära ut språk

Genom tiderna har man använt och tillämpat olika metoder för att lära ut främmande språk. Även om det är omöjligt att utse någon metod som den absolut bästa är vissa metoder förmodligen bättre än andra.

Ta till exempel den kommunikativa metoden. Den är mer än en metod – den är ett förhållningssätt till hur man kan lära ut främmande språk, med hjälp av en process som är mer funktionell än strukturell. Med andra ord är den viktigaste aspekten kommunikation, i stället för att man bara lär sig det främmande språkets grammatik.

Den kommunikativa metoden tar med var och en av de tidigare metoderna i beräkningen, och fokuserar på det praktiska behovet av att lära sig ett främmande språk. Målet är ett permanent tillägnande av förmågan att interagera kommunikativt och kontextuellt.

När det kommer till att lära ut språk arbetar man inom den kommunikativa metoden med aktiviteter centrerade kring problematiska situationer, där man förvisar grammatiska regler till bakgrunden. Det är fortfarande viktigt att studenten internaliserar de här reglerna, men kommunikation är det primära målet.

Ungdomar med olika flaggor.

De här “problematiska situationerna” refererar till olika scenarier som en person kan möta i sitt dagliga liv. Det här kan vara på arbetsplatsen, på en flygplats eller under en resa. Den kan handla om situationer där man ska köpa någonting, eller där man behöver kunna be om hjälp i svåra situationer. För att kunna hantera de här situationerna behöver man successivt utveckla sin förmåga att använda det främmande språket.

Att lära ut språk: kommunikation är nyckeln

Vi måste poängtera att den metod du väljer för att lära ut ett främmande språk alltid bör vara adekvat. Du behöver också ta med i beräkningen att varje student har sina individuella egenskaper och sätt att lära sig. Pedagoger behöver därför vara flexibla i sina val av metod. Man behöver även kunna kombinera relevanta aspekter från var och en av dem.

Repetition, memorering och kunskap om grammatiska regler kan vara värdefulla strategier för att lära sig ett nytt språk. Men de bör stå i tjänst för problemlösande och beslutsfattande i situationer som de man arbetar med inom den kommunikativa metoden. Målet bör vara att människor ska kunna förstå och göra sig förstådda på olika språk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.