Vygotsky och lekens psykologiska betydelse

Leken är en central del i barns liv eftersom den hjälper dem att utveckla viktiga egenskaper. Låt oss se vad den kände psykologen Lev Vygotsky hade att säga om lekens psykologiska betydelse.
Vygotsky och lekens psykologiska betydelse

Senaste uppdateringen: 01 juli, 2020

Lev Semionovich Vygotsky var en rysk psykolog, pedagog och filosof. Han är mest känd för sitt arbete inom utvecklingspsykologin. Vygotsky trodde att människor bara kan utvecklas på ett naturligt sätt genom social interaktion. En av de viktigaste elementen i mänsklig utveckling är lek, och Vygotsky föreslog några innovativa teorier inom ämnet.

Vygotsky trodde att utveckling består av att internalisera kulturella verktyg, såsom språk, genom interaktion med andra människor.

Ett av nyckelbegreppen i Vygotskys teorier är PZT (Proximalzonsteorin). Detta är idén att människor får hjälp av andra (lärare eller kamrater), vilket gör att de kan utöka sina möjligheter till utveckling.

Vad barn kan lära sig på egen hand skiljer sig från vad de kan lära sig genom interaktion. Detta avser bland annat problemlösning, tolkning av händelser eller inlärningssymboler.

I förhållande till andra människor måste vi också ta hänsyn till sociokulturella faktorer.

Vad säger Vygotsky om lekens psykologiska betydelse?

Vygotsky trodde att ”lek” spelade en central roll för att främja hjärnans utveckling. Ingen hade någonsin lagt så mycket vikt vid just lekens betydelse för ett barns utveckling. Han trodde att barns förmågor kunde danas fram till perfektion genom lek.

Den största fördelen med lek är att barn använder sina förmågor nästan utan att inse det. Eftersom de gör det för skojs skull och det inte tycks finnas några uppoffringar gör de det oftare och är mer hängivna.

Vygotsky definierar zonen för proximal utveckling som avståndet som skiljer mellan ett barns verkliga kognitiva utveckling – den förvärvade förmågan att lösa problem utan andras hjälp – och den potentiella utvecklingen eller förmågan att lösa problem med hjälp av en vuxen eller mer erfarna barn.

Vilka förmågor talade Vygotsky om? Dessa är några han lyfte fram i sin teori:

Språk

Som vi nämnde tidigare trodde Vygotsky att muntligt och skriftligt språk var basen för människans utveckling. Språk möjliggör kommunikation och kommunikation möjliggör överföring av kulturell kunskap.

Flicka leker med leksaker

Självkontroll

Att leka handlar inte bara om att ha kul. Det innebär också vissa ansvarsområden. När barn leker måste de vara organiserade och ta på sig vissa roller för att leken ska fungera.

I ett lopp, till exempel, vill barnen på startlinjen börja springa så snart som möjligt så att de kan vinna. Men de känner också till loppets regler, och de respekterar det faktum att de inte kan börja förrän någon säger “nu”.

Använda fantasin för att få drömmar att gå i uppfyllelse

I en av sina uppsatser visar Vygotsky ett exempel på en 3-årig pojke som vill rida en häst. Eftersom han inte kan tar han en pinne och låtsas rida på den. Med andra ord, han använder en fantasifull lek för att kunna göra något som annars hade varit omöjligt med hans nuvarande förmåga.

Genom denna process ger barnet hästens attribut till pinnen, vilken är en symbolisk representation av hästen. Detta startar en förvandling av den psykologiska strukturen som påverkar hans förhållande till verkligheten.

Världsbild

Även om vuxna ofta ser barns fantasifulla lekar och leksaker som banala hjälper de faktiskt barnen att forma sin världsbild. När de låtsas vara lärare, byggnadsarbetare eller poliser börjar barnen förstå olika människors funktion i samhället.

Lekar inkluderar också koncept såsom ansvar, värdet av att utföra sin plikt och andra människors förväntningar. Den här typen av lek är en tydlig återspegling av barnens växande intresse för vuxna och världen omkring dem. Under leken slutar de vara egocentriska, åtminstone delvis.

Barn leker med block

Minne och uppmärksamhet

Dessa är två elementära psykologiska processer, enligt Vygotskys egen klassificering. Barn utvecklar dessa förmågor genom lek.

Eftersom de engagerar sig i en aktivitet som lockar dem fokuserar de all uppmärksamhet på uppgiften. Minne är också viktigt för att komma ihåg de grundläggande komponenterna i leken; regler, roller, platser eller vad nu leken kräver.

Vygotskys två lekfaser

Vygotsky trodde att lek har två faser:

  1. Första fasen (från 0-3 år): barn leker med föremål enligt den uppfattning som vuxna ger dem. I den senare halvan av denna fas lär de sig att symboliskt ersätta dessa objekts funktioner.
  2. Socio-dramatisk lek: i denna fas leker barn som vuxenvärlden ter sig och de spelar rollerna av människorna i den världen.

Sammanfattningsvis trodde Lev Vygotsky att lek var ett grundläggande verktyg för kognitiv utveckling.

Genom lek får barn information, reglerar sina känslor och skapar relationer med andra. Leken gör det också möjligt för dem att bredda och uttrycka sin syn på världen omkring dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.