Skillnader mellan ADHD och autism

Autism och uppmärksamhetsstörningar (som ADHD) kan diagnostiseras med komorbiditet. I den här artikeln berättar vi om deras skillnader.
Skillnader mellan ADHD och autism
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 15 november, 2022

Att ställa diagnosen autism eller ADHD kan vara mycket svårt. Först och främst för att det kräver en grundlig beteendeundersökning, vilket i sig är mycket komplext, särskilt när det gäller barn. Av denna anledning är det viktigt att observera dem i olika situationer och sammanhang över tid. För det andra, eftersom många symtom och tecken sammanfaller mellan båda sjukdomarna, är det komplicerat att få ett entydigt svar direkt. Med det i åtanke, låt oss titta på några av skillnaderna mellan ADHD och autism.

Vad är ADHD

Attention Deficit Disorder, med eller utan hyperaktivitet (ADD alternativt ADHD), är ett neuroutvecklingstillstånd som kännetecknas av ett underskott i verkställande hjärnfunktioner. Det vill säga de som bland annat tillåter organisation, uppmärksamhet, koncentration, planering och impulskontroll.
Barn med ADHD kan uppvisa specifika beteenden som följande:

 • svårt att slutföra en uppgift
 • dålig tidshantering
 • extrem rastlöshet
 • frekvent glömska
 • de utför impulsiva handlingar
 • svårt att fokusera uppmärksamheten
 • brist på självkontroll.

Du kanske är intresserad av: Att vara förälder till ett barn med ADHD

Ett barn som täcker sina öron och tittar ut genom ett fönster.
Barn med autismspektrumstörning har problem med att kommunicera och har begränsade intressen.

Vad är autism

Autismspektrumstörningar hänvisar till en uppsättning neuroutvecklingstillstånd som uttrycks genom svårigheter med språk och kommunikation, sociala färdigheter och tänkande. Dessutom uppvisar barn med autism ofta stereotypa beteenden och begränsade intressen.

Känn till de viktigaste skillnaderna mellan ADHD och autism

Även om de kan ha några gemensamma egenskaper så har de två olika utvecklingsvillkor, men de uppstår ofta samtidigt (kallad samsjuklighet, eller komorbiditet).

Här följer de viktigaste skillnaderna.

Språksvårigheter

Vid autismspektrumstörningar kan personer uppvisa störningar avseende språkutveckling, både omfattande och uttrycksfulla, och när det gäller social kommunikation. Många av dessa barn kan uttrycka vissa idéer eller behov men har inte alltid förmågan att kommunicera flytande med andra. Detta är inte karakteristiskt eller typiskt för barn med ADHD.

Stereotypier

Barn med autism upprätthåller ofta vissa repetitiva rörelser som kan variera från att flaxa med händerna till att stampa med fötterna. Medan barn med ADHD är hyperkinetiska så uppvisar de vanligtvis inte stereotypier.

Beteendekriser

Störande beteendekriser orsakas ofta av de svårigheter med att bearbeta sensoriska stimuli som många små barn med autism har. Till exempel kan de med hörselöverkänslighet bli överväldigade på en födelsedagsfest.

Däremot tenderar barn med ADHD att uppleva mer frekventa utbrott, vanligtvis relaterade till frustration och oförmåga att kontrollera impulser och inte med visuella, auditiva eller taktila stimuli i miljön.

Brister i social kompetens

Medan båda tillstånden ger svårigheter med sociala färdigheter så vet barn med autism ofta inte hur de bör interagera med andra. De kan inte tolka andras avsikter eller förutse dem, vilket i slutändan begränsar deras förmåga att relatera till kamrater. Dessutom undviker dessa små barn ofta ögonkontakt, vilket ytterligare stör kommunikationsutbytet.

Barn med ADHD har begränsningar relaterade till impulsivitet. Ibland gör eller säger de saker utan att tänka på grund av bristande impulskontroll, och det slutar med att de invaderar andra människors personliga utrymme. Men de kan initiera en interaktion och hålla en konversation.

Flexibilitet mot förändring

Barn med autism störs av förändringar i sina rutiner och är mycket oflexibla när de ställs inför nya förslag.

Däremot har barn med ADHD svårt att ta till sig vissa rutiner och upprätthålla dem, på grund av problem med planering och impulskontroll.

Uthållighet

Ett barn med ADHD har allvarliga svårigheter när det gäller att starta och avsluta en aktivitet, medan någon med autism är nästan tvångsmässigt hängiven att nå sina mål.

En tjej som har svårt med sina läxor.
Barn med ADHD har svårt att uppmärksamma och utföra aktiviteter på ett koncentrerat sätt.

Två centrala punkter som markerar skillnaden mellan ADHD och autism

Sammanfattningsvis, som påpekats i en forskningsstudie, har ADHD och autism skillnader och konvergens. När det gäller det förra finns det två centrala punkter där uppmärksamheten ligger:

 • När man analyserar de exekutiva funktionerna separat (i deras olika komponenter), proklamerar experter på området att personer med ADHD uppvisar svårigheter med hämningar. Å andra sidan visar de med autism svårigheter med planering och flexibilitet.
 • De huvudsakliga skillnaderna förklaras genom inlevelseförmågan, som är förmågan att tillskriva eller tolka andras avsikter eller tankar utan att använda ord. Barn med autism upplever större svårigheter att “läsa andras tankar” och uppvisar ett primärt underskott i social orientering, en aspekt som bevaras hos barn med ADHD.

Du kanske är intresserad av: Autism och tarmens mikrobiom

Noggranna diagnoser och adekvata hjälpmedel

För en korrekt intervention är det viktigt att komma fram till rätt diagnos i tid. Det är viktigt att kunna avgöra vad som är fel på barnet baserat på vad det uttrycker, dess beteenden och vad lärare, föräldrar och professionella kan observera.

Om du har en känsla av att något inte går som förväntat är det bästa du kan göra att rådgöra med experter så snart som möjligt. Först då kan de ges den mest lämpliga vården.

När ett barn har odiagnostiserad ADHD så stämplas de till exempel ofta som illa uppfostrade eller att de missköter sig. Av denna anledning skapas ett stigma om någon som har en störning och som behöver annan typ av hjälp.

I detta avseende är det viktigt att utvärdera barn med deras egen unika egenskaper, egenskaper och tecken i åtanke, även med hänsyn till förhållandena i deras omgivning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rico-Moreno, Jennifer, & Tárraga-Mínguez, Raúl. (2016). Comorbilidad de TEA y TDAH: revisión sistemática de los avances en investigación. Anales de Psicología32(3), 810-819. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.3.217031
 • Proal, E., Olvera, J. G., Blancas, Á. S., Chalita, P. J., & Castellanos, F. X. (2013). Neurobiología del autismo y TDAH mediante técnicas de neuroimagen: divergencias y convergencias. Revista de neurología57(0 1), S163.
 • Miranda-Casas A, Baixauli-Fortea I, Colomer-Diago C, Roselló-Miranda B. Autismo y trastorno por déficit de atención/hiperactividad: convergencias y divergencias en el funcionamiento ejecutivo y la
  teoría de la mente. Rev Neurol 2013; 57 (Supl 1): S177-84.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.